Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 91 - ПВР
Габрово, 13.11.2016

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 11/13.11.2016г. депозирана от Николай Георгиев Григоров – упълномощен представителна инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за кандидати за президент и вицепрезидент на републиката от регистъра на жалбите и сигналите.

В жалба с вх.№11/13.11.2016г. в 17,00 часа се обжалва пред РИК-Габрово незаконосъобразното регистриране на Надя Георгиева Кукурякова- кмет на с. Гостилица, Наталия Симеонова Ковачева- кмет на с. Царева ливада, Стефан Иванов Иванов- кмет на с. Янтра, като  представители на ПП ГЕРБ. Същото представлявало нарушение на чл.3, ал.3 от ИК. Горепосочените лица   са кметове, което от субективна и обективна страна представлявало съвместяване на две качества – от една страна лицата са кметове на населени места от община Дряново, а от друга били представители по смисъла на глава”Осем” от ИК.

Съгласно разпоредбата на чл.72, ал.1, т.20 от ИК районната избирателна комисия разглежда всички жалби и сигнали за нарушения в изборният ден и се произнася до един час от постъпването на жалбата или сигнала.

С оглед представените данни съдържащи се в жалбата РИК-Габрово констатира следното: чл.3, ал.3 от ИК: „Едно лице не може да участва в повече от едно качество в един вид избор – кандидат, наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор, придружител и др. подобно.” РИК-Габрово направи служебна проверка, при което установи, че г-жа НаДя Кукурякова е кметски наместник на кметство село Гостилица, община Дряново,  г-жа Наталия Ковачева е кмет на село Царева ливада, общ.Дряново, г-н Стефан Иванов е кметски наместник на кметство село Янтра, общ. Дряново, като и трите лица са вписани в публичният регистър  на упълномощените представители на ПП ГЕРБ в РИК-Габрово. От така събраната информация съпоставена с правната норма на чл. 3, ал.3 от ИК е видно, че посочените по-горе лица  участват в изборите само в качеството си на упълномощени представители на партия. В глава”Осем” от ИК е посочено какви са правата, задължения и изискванията към представителите на партии, коалиции или инициативни комитети, като в чл. 126, ал.3 от ИК е посочено ограничение, с което представителите не могат да бъдат придружители.  Тези правила са обективирани и в Решение № 3718-ПВР/НР / 04.10.2016 на ЦИК. Законът не поставя друго ограничение към представителите на политическите сили, които участват в конкретният вид избор.  От така изложените изводи РИК-Габрово счита, че жалбата е неоснователна и следва да се остави без уважение.

След направените разисквания и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.20 от ИК, РИК - Габрово  

Р Е Ш И:

Оставя без уважение Жалба с вх. 11/13.11.2016г. депозирана от Николай Георгиев Григоров – упълномощен представителна инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за кандидати за президент и вицепрезидент на републиката от регистъра на жалбите и сигналите, като неоснователна и недоказана.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК в срок до три дни от обявяването му.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.     

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 13.11.2016 в 18:20 часа

Календар

Решения

  • № 92 - ПВР / 15.11.2016

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Район 07 – Габровски, с които е проведено гласуването във нов /втори/ избор за президент и вицепрезидент на републиката

  • № 91 - ПВР / 13.11.2016

    относно: Жалба с вх. № 11/13.11.2016г. депозирана от Николай Георгиев Григоров – упълномощен представителна инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за кандидати за президент и вицепрезидент на републиката от регистъра на жалбите и сигналите.

  • № 90 - ВПР / 13.11.2016

    относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в седми район Габрово и назначаване на нови

всички решения