Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 84 - ПВР
Габрово, 11.11.2016

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 9/10.11.2016г. депозирана от Николай Георгиев Григоров – упълномощен представителна инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за кандидати за президент и вицепрезидент на републиката от регистъра на жалбите и сигналите.

В жалба с вх.№9/10.11.2016г.  се сочи, че г-н Владимир Георгиев Василев, назначен за председател на СИК № 072900015 в Община Севлиево с Решение № 35/28.10.2016г. на РИК-Габрово е действащ общински съветник в Община Севлиево за мандат 2015-2019г. Същият е бил избран за общински съветник с Решение № 145/27.10.2015г. на ОИК-Севлиево. Г-н Василев бил нарушил забраната на чл.96, във вр. с чл.66, ал.1, т.2 от ИК и е приел длъжността председател в СИК № 072900015 на територията на Община Севлиево. Отправя се искане да се извърши проверка по случая и ако се установят фактите посочени в жалбата да се предприемат действия за освобождаване на лицето от заеманата длъжност.

С оглед представените данни съдържащи се в жалбата РИК-Габрово констатира следното: Съгласно чл.96 от ИК за членовете на секционни избирателни комисии се прилагат ограниченията на чл.66, ал.1 ,т.2 от ИК, където е предвидено, че докато заема длъжността си член на РИК, респективно СИК не може да бъде на изборна длъжност в държавен или местен орган. За комисията е ноторно известно, че общинските съветници в Общинският съвет в гр.Севлиево са лица, които са на изборна длъжност в местен орган. Бе направено официално запитване до Община Севлиево, както и справка в официалният сайт на общината, като от проверката безспорно се установи, че Владимир Георгиев Василев е действащ общински съветник от квотата на ПП ГЕРБ в Общински съвет Севлиево.С оглед гореизложените обстоятелства РИК-Габрово приема, че жалбата е основателна и следва да бъде уважена. Следва да се предприеме действие по освобождаване от заеманата длъжност председател в СИК № 072900015 на територията на Община Севлиево на г-н Владимир Георгиев Василев, като на негово място да бъде назначено ново лице предложено от съответната политическа партия. С вх. № 228/11.11.2016г. е постъпило заявление от ПП ГЕРБ за смяна на член на СИК № 072900015, като предложението е да бъде освободен, като председател на СИК г-н Владимир Василев и на негово място да бъде назначен Веселин Маринов.

След направените разисквания и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.5, във вр. с чл. 51, ал.2, т.5 от ИК, РИК - Габрово  

Р Е Ш И:

1.Приема за установено, че  Жалба с вх. 9/10.11.2016г. депозирана от Николай Георгиев Григоров – упълномощен представителна инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за кандидати за президент и вицепрезидент на републиката от регистъра на жалбите и сигналите е основателна и доказана.

 1. Освобождава от длъжност председател в СИК № 072900015 на територията на Община Севлиево Владимир Георгиев Василев поради несъвместимост на основание чл.96, във вр. с чл.66, ал.1, т.2 от ИК
 2. Назначава за председател в СИК №072900015 на територията на Община Севлиево Веселин Мариянов Маринов предложен от ПП ГЕРБ по съответния законоустановен ред.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК в срок до три дни от обявяването му.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.     

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 11.11.2016 в 19:28 часа

Календар

Решения

 • № 92 - ПВР / 15.11.2016

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Район 07 – Габровски, с които е проведено гласуването във нов /втори/ избор за президент и вицепрезидент на републиката

 • № 91 - ПВР / 13.11.2016

  относно: Жалба с вх. № 11/13.11.2016г. депозирана от Николай Георгиев Григоров – упълномощен представителна инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за кандидати за президент и вицепрезидент на републиката от регистъра на жалбите и сигналите.

 • № 90 - ВПР / 13.11.2016

  относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в седми район Габрово и назначаване на нови

всички решения