Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 82 - ПВР
Габрово, 11.11.2016

ОТНОСНО: Определяне на членове на РИК-Габрово за предаване на СИК на изборни книжа и материали на 12 ноември 2016 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 20 във връзка с чл.215, ал.1 от Изборния кодекс и във връзка с чл.7, ал.2 от ЗПУГДМВ ,  РИК - Габрово

Р Е Ш И:

І. Определя следните членове на РИК – Габрово: Мария Недева, Иванка Баева, Евгени Попов, Мирослава Колева, Юлия Ненова, Цвета Стойчева, Цанка Ненчева, Донелия Цонева,  Митхат Алибашев, Еленка Колева, Величка Ненова, Росица Минчева и Николай Миланов и ги упълномощава на 12.11.2016 г., заедно с длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината, да предават на председателят на СИК (при отсъствие на председателя на зам.-председателя или секретаря на СИК) бюлетините, изборните книжа и материали за произвеждане на изборите президент и вицепрезидент на републиката и за националния референдум, както следва:

 1. Избирателни списъци – Приложение № 72-ПВР, Приложение № 74-ПВР за подвижна СИК от изборните книжа,  декларации (Приложение № 16-ПВР/НР), списък на заличените лица (Приложение № 9-ПВР), списъкът за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 71-ПВР).
 2. Непрозрачна кутия за отрязъците от бюлетините за президент и вицепрезидент на републиката;
 3. Кочани с бюлетини за гласуване;
 4. По два формуляра от протокол на СИК за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум;
 5. Чернови на протокол на СИК за президент и вицепрезидент на републиката ;
 6. Протокол за маркиране/нараняване/ на печата на СИК;
 7. Печата на СИК в запечатан плик;
 8. Отличителни знаци на членовете на СИК
 9. Други помощни и технически материали  - Голям плик с надпис „Плик № 1 ПВР – Списъци на СИК № ........“., в който СИК след края на гласуването се поставят избирателния списък, декларациите (Приложение № 16-ПВР/НР) и удостоверения (приложения към избирателния списък), списъкът на заличените лица (Приложение № 9-ПВР), списъкът за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 71-ПВР); Голям плик с надпис „Плик № 2 ПВР – Протоколи на СИК № ……“, в който СИК след края на гласуването поставят протокола на СИК/ПСИК с резултатите от гласуването (Приложение № 86-х-ПВР или № 86-хм-ПВР), протоколът разпечатка от машината с обобщените данни (резултатите) от машинното гласуване и външната памет (флаш носител) с резултатите от машинното гласуване (само за СИК провели МГ), сгрешения/те протокол/и на СИК (ако има такъв/а), протоколът за предаване на сгрешен/и формуляр/и и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК (ако е съставен такъв при сгрешени протоколи) – (Приложение № 82-ПВР), протоколът/ите с решението/ята на СИК/ПСИК при оспорване действителността или недействителността на някой глас, особеното/ите мнение/я на член на СИК/ПСИК, който не е съгласен с отразеното в протокола с резултатите от гласуването;хартиени ленти за запечатване на изборните помещения с печатите на съответната община и торбата за опаковане на изборните книжа и материали и бюлетините след приключване на гласуването; електрически фенери, снабдени с батерии; канапи; опаковъчна хартия; химикалки, пишещи със син цвят; лепило; линийки; торби и други за осигуряване на нормалното протичане и приключване на изборния процес .

ІІ. Във връзка с упълномощаването по т.1, възлага на членовете на РИК - Габрово да подпишат: Протоколи – Приложение № 76-ПВР, Приложение № 77-ПВР за подвижната СИК.

ІІІ. Указва на определените членове на РИК - Габрово, че:

Фабричните номера на формулярите на протоколите на СИК се вписват в протокола Приложение № 76-ПВР, Приложение № 77-ПВР за подвижната СИК.

Ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протоколите, това обстоятелство се описва на съответния ред от протокола (ако няма възможност да бъде предоставен друг, коректен протокол).

Формулярите на протоколите на СИК се предават запечатани в плик по начин, който позволява да се види само фабричният им номер – долният десен ъгъл на плика е изрязан. Пликовете с формулярите на протоколите за изборите, се подпечатват и подписват от членовете на районната избирателна комисия.

Номерата на бюлетините във всеки кочан се описват в протокола.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията .

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 11.11.2016 в 19:26 часа

Календар

Решения

 • № 92 - ПВР / 15.11.2016

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Район 07 – Габровски, с които е проведено гласуването във нов /втори/ избор за президент и вицепрезидент на републиката

 • № 91 - ПВР / 13.11.2016

  относно: Жалба с вх. № 11/13.11.2016г. депозирана от Николай Георгиев Григоров – упълномощен представителна инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за кандидати за президент и вицепрезидент на републиката от регистъра на жалбите и сигналите.

 • № 90 - ВПР / 13.11.2016

  относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в седми район Габрово и назначаване на нови

всички решения