Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 80 - ПВР
Габрово, 10.11.2016

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 6/08.11.2016г. депозирана от Николай Георгиев Григоров – упълномощен представителна инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за кандидати за президент и вицепрезидент на републиката от регистъра на жалбите и сигналите.

В жалба с вх.№6/08.11.2016г. в 14,00 часа се сочи, че на г-жа Мария Пенева- зам. Кмет на Община Трявна е извършила нарушение на чл.182, ал.1 от ИК. На 07.11.2016г. и 08.11.2016г. в сградата на Община Трявна г-жа Пенева била агитирала служителите на общината да гласуват на 13.11.2016г. в полза на кандидатпрезидентската двойка  на ПП ГЕРБ. Агитацията се състояла в раздаването на агитационни материали с ликовете на кандидатпрезидентската двойка на ПП ГЕРБ.

С оглед представените данни съдържащи се в жалбата РИК-Габрово констатира следното: Съгласно чл. 182, ал.1 от ИК не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.С оглед изясняване на случая бе изискана официална информация от Община Трявна дали г-жа Мария Пенева е била на работа на 07.11.2016г. и 08.11.2016г. На 09.11.2016г. бе получен писмен отговор от Община Трявна в едно с приложен препис от Заповед на кмета на общината, като от документите е видно, че заместник кмета е бил в законово установен отпуск в посочения по-горе период. Член на РИК-Габрово проведе среща с г-н Николай Григоров- жалбоподател, като поиска информация относно лицата, които са присъствали на действията описани в жалбата. Жалбоподателят заяви, че не може да предостави информация за лицата поради това, че същите изпитвали страх за работните си места, ако свидетелстват по случая.

С оглед изложените обстоятелства и липсата на доказателства, които да подкрепят жалбата РИК-Габрово счита, че същата е неоснователна и недоказана и следва да се остави без уважение.

            След направените разисквания и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.20 от ИК, РИК - Габрово  

Р Е Ш И:

Оставя без уважение Жалба с вх. 6/08.11.2016г. депозирана от Николай Георгиев Григоров – упълномощен представителна инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за кандидати за президент и вицепрезидент на републиката от регистъра на жалбите и сигналите, като неоснователна и недоказана.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК в срок до три дни от обявяването му.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.     

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 10.11.2016 в 18:41 часа

Календар

Решения

  • № 92 - ПВР / 15.11.2016

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Район 07 – Габровски, с които е проведено гласуването във нов /втори/ избор за президент и вицепрезидент на републиката

  • № 91 - ПВР / 13.11.2016

    относно: Жалба с вх. № 11/13.11.2016г. депозирана от Николай Георгиев Григоров – упълномощен представителна инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за кандидати за президент и вицепрезидент на републиката от регистъра на жалбите и сигналите.

  • № 90 - ВПР / 13.11.2016

    относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в седми район Габрово и назначаване на нови

всички решения