Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 74 - ПВР
Габрово, 08.11.2016

ОТНОСНО: упълномощаване на представител на РИК - Габрово за приемане на отпечатаните бюлетини за Район № 07 - Габровски за втори тур в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. и съпровождане на транспортното средство до Областна администрация – Габрово

С Писмо Вх.№194/08.11.2016г., „ДЕМАКС”АД уведомява РИК – Габрово, че следва да представи данни за упълномощените представители на комисията в срок до 09.11.2016г. – 12ч., с оглед организиране на пропускателен режим в печатницата в деня на получаване на бюлетините по предварително определения график. Упълномощената с Решение №20-ПВР/21.10.2016г. на РИК – Габрово Еленка Колева Стефанова е в невъзможност да пътува до гр.София на 11.11.2016г.

С оглед на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.18 от Изборния кодекс във връзка с Решение №3753-ПРР/ 06.09.2016г. на ЦИК, писмо Изх.№ПВР- 15-114/ 21.10.2016 г. на ЦИК и Писмо Вх.№194/08.11.2016г. от „ДЕМАКС”АД, РИК - Габрово

Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА Донелия Динева Цонева, ЕГН ХХХХХХ, тел.ХХХХХХ, в качеството й на зам.председател на РИК – Габрово с правото да представлява комисията при приемането на отпечатаните хартиени бюлетини за Район № 07 - Габровски за втори тур в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.  и да съпровожда транспортното средство, което ги превозва до Областна администрация - Габрово.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Препис от решението да се изпрати на ЦИК, Областен управител на област Габрово, Печатница „ДЕМАКС”АД  и упълномощеното лице, за сведение и изпълнение.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 09.11.2016 в 11:24 часа

Календар

Решения

  • № 92 - ПВР / 15.11.2016

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Район 07 – Габровски, с които е проведено гласуването във нов /втори/ избор за президент и вицепрезидент на републиката

  • № 91 - ПВР / 13.11.2016

    относно: Жалба с вх. № 11/13.11.2016г. депозирана от Николай Георгиев Григоров – упълномощен представителна инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за кандидати за президент и вицепрезидент на републиката от регистъра на жалбите и сигналите.

  • № 90 - ВПР / 13.11.2016

    относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в седми район Габрово и назначаване на нови

всички решения