Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 9 - ЕП
Габрово, 11.04.2019

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на СИК за община Севлиево

Със Заповед № 0268/01.04.2019г, Кметът на община Севлиево е образувал шестдесет и осем избирателни секции за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г., предвидил е две секции в лечебни заведения и една ПСИК, а така също  е утвърдил номерацията и адресите им.

Районна избирателна комисия – Габрово установи, че в срока по чл.8, ал.4 от ИК заповедта не е оспорена от заинтересованите лица, поради което приема, че същата е влязла в сила и подлежи на изпълнение като административен акт.

С оглед на изложеното и на основание  чл.72, ал.1, т.4, във връзка с Решение № 139-ЕП/10.04.2019 год.  и методическите указания към него на ЦИК и съобразно броя избиратели във всяка секция, РИК - Габрово

РЕШИ:

1.Определя броя на членовете на  СИК на територията на община Севлиево за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г, с общ брой състав на СИК 514 души.както следва:

 • 25 СИК /всички включващи над 600 избиратели/- по 9 члена;
 • 32 СИК / всички включващи до 600 избиратели/ - по 7 члена;
 • 13 СИК /всички включващи до 100 избиратели / по 5 члена, включително и предвидените две СИК в лечебни заведения

2.Определя следното разпределение на съставите на СИК:

Партия/коалиция

ГЕРБ

БСП

ДПС

ОП

Воля

ББЦ

РБ

Общо

Общ брой членове СИК

154

130

70

70

70

10

10

514

Членове

84

60

43

40

57

10

10

304

Секционно ръководство

70

70

27

30

13

 

 

210

Председател

24

23

9

10

4

 

 

70

Заместник председател

23

23

9

10

5

 

 

70

Секретар

23

24

9

10

4

 

 

70

  

 3.Указва на Кмета на общината, че писменото му предложение за състав на СИК, трябва да съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, телефон за връзка с лицето и списък на резервните членове.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Решението е взето с мнозинство – 11 гласа „за”.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 11.04.2019 в 19:21 часа

Календар

Решения

 • № 69-ЕП / 07.06.2019

  относно: Молба с вх. № 221/07.06.2019г. на Илия Тодоров Бонев

 • № 68-ЕП / 28.05.2019

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г.

 • № 67-ЕП / 27.05.2019

  относно: Повторно разпечатване на разписки за въвеждане на числовите данни от протоколи на СИК в Седми район Габровски

всички решения