Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 69-ЕП
Габрово, 07.06.2019

ОТНОСНО: Молба с вх. № 221/07.06.2019г. на Илия Тодоров Бонев

На 07.06.2019г. в РИК07 – Габрово е постъпило писмо от Община Трявна с изх. № 0100-2-001/05.06.2019г., към което е приложено писмо от Администрацията на Президента на Република България с изх. № 94-00-1024/30.05.2019г. и Молба от Илия Тодоров Бонев. Преписката е заведена с вх. № 221/07.06.2019г. в деловодството на РИК07 - Габрово.

Молбата на г-н Бонев е адресирана до Президента на Република България. От Администрацията на Президента на Република България са я препратили до Общинска избирателна комисия Трявна, от където молбата е била препратена до Районна избирателна комисия Габрово по компетентност.

В молбата се твърди, че на 26.05.2019г., когато избирателят Илия Бонев е отишъл да гласува, членовете на секционната избирателна комисия - СИК № 073500008, в която е следвало да упражни правото си на глас, са счупили личната му карта. След извършената проверка, по данни на членовете на СИК № 073500008, личната карта на Илия Бонев е била амортизирана от употребата ѝ, но в крайна сметка лицето е било допуснато да гласува и е упражнило правото си на глас посредством машинно гласуване. По съществото си молбата на г-н Бонев има характера на сигнал, поради което РИК07-Габрово я разглежда по реда за разглеждане на жалби и сигнали

Съгласно разпоредбата на чл.72, ал.1, т.20 от ИК районната избирателна комисия разглежда всички жалби и сигнали за нарушения на изборния процес в съответствие с правомощията си, включително срещу решения и действия на секционните избирателни комисии.

В молбата са наведени твърдения за нарушение целостта на български личен документ, което е нарушение съгласно Закона за българските лични документи, а не нарушение на изборния процес. Предвид това установяването на посочените в молбата факти и обстоятелства е извън правомощията на Районната избирателна комисия, поради което РИК07 – Габрово намира, че жалбата следва да бъде изпратена по компетентност до ОД на МВР гр. Габрово. В този смисъл са и разясненията, дадени в т.4.3 на Решение № 62/04.04.2019г. на ЦИК, според което  Когато комисията установи, че не е компетентна да разгледа жалбата или сигнала, същата се препраща до компетентния орган с копие до подателя.

Предвид това и на основание чл. 72, ал. 1 от ИК, РИК 07 – Габрово

РЕШИ:

Изпраща по компетентност до ОД на МВР гр. Габрово молбата на Илия Бонев.

Копие от настоящото решение да бъде изпратено до Илия Бонев, както и до Администрацията на Президента на Република България.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Мария Николаева Недева

Зам. председател: Евгени Василев Попов

* Публикувано на 07.06.2019 в 17:37 часа

Календар

Решения

  • № 69-ЕП / 07.06.2019

    относно: Молба с вх. № 221/07.06.2019г. на Илия Тодоров Бонев

  • № 68-ЕП / 28.05.2019

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г.

  • № 67-ЕП / 27.05.2019

    относно: Повторно разпечатване на разписки за въвеждане на числовите данни от протоколи на СИК в Седми район Габровски

всички решения