Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 8-ЕП
Габрово, 11.04.2019

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на СИК за община Габрово

Със Заповед №557/03.04.2019г., Кметът на община Габрово е образувал сто и четиринадесет избирателни секции за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г., предвидил е две секции в лечебни заведения и една ПСИК, а така също  е утвърдил номерацията и адресите им.

Районна избирателна комисия – Габрово установи, че в срока по чл.8, ал.4 от ИК, заповедта не е оспорена от заинтересованите лица, поради което приема, че същата е влязла в сила и подлежи на изпълнение като административен акт.

С оглед на изложеното и на основание  чл.72, ал.1, т.4, във връзка с Решение № 139-ЕП/10.04.2019 год.  и методическите указания към него на ЦИК и съобразно броя избиратели във всяка секция, РИК - Габрово

РЕШИ:

1.Определя броя на членовете на  СИК на територията на община Габрово за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г, с общ брой състав на СИК-  894 души,  както следва:

 • 56 СИК /всички включващи над 600 избиратели/- по 9 члена,
 • 45 СИК / всички включващи до 600 избиратели/ - по 7 члена
 • 15 СИК /всички включващи до 100 избиратели / по 5 члена, включително и предвидените две СИК в лечебни заведения

2.Определя следното разпределение на съставите на СИК:

Партия/коалиция

ГЕРБ

БСП

ДПС

ОП

Воля

ББЦ

РБ

Общо

Общ брой членове СИК

279

235

116

116

116

16

16

894

Членове

163

119

71

67

94

16

16

546

Секционно ръководство

116

116

45

49

22

 

 

348

Председател

39

39

15

16

7

 

 

116

Заместник председател

38

39

15

17

7

 

 

116

Секретар

39

38

15

16

8

 

 

116

3.Указва на Кмета на общината, че писменото му предложение за състав на СИК, трябва да съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование и партията или коалицията, която ги предлага, телефон за връзка с лицето и списък на резервните членове.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Решението е взето с мнозинство – 11 гласа „за”.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 11.04.2019 в 19:19 часа

Календар

Решения

 • № 69-ЕП / 07.06.2019

  относно: Молба с вх. № 221/07.06.2019г. на Илия Тодоров Бонев

 • № 68-ЕП / 28.05.2019

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г.

 • № 67-ЕП / 27.05.2019

  относно: Повторно разпечатване на разписки за въвеждане на числовите данни от протоколи на СИК в Седми район Габровски

всички решения