Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 3-ЕП
Габрово, 06.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване на специалисти и технически сътрудници към РИК в Седми район Габровски

На основание чл.72, ал.1 във връзка с чл.63 от Изборния кодекс и  Решение №5-ЕП/25.03.2019г. на ЦИК, РИК

                                                                        РЕШИ:

 1.РИК в Седми район - Габровски създава работна група от следните специалисти, който да подпомагат дейността й:

1.1. Експерт „Информационни технологии" към РИК за периода от 08.04.2019 г. до 31.05.2019г., включително.

Работата на експерта е: да организира излъчването в реално време в интернет чрез интернет страницата на РИК в Седми район - Габровски на заседанията на комисията; да публикува на интернет страницата на РИК видеозапис (архив) от заседанията на комисията незабавно след приключване на съответното заседание; да поддържа интернет страницата на РИК, в която се публикуват решенията и протоколите от заседанията на комисията, публичния регистър на жалбите и сигналите, подадени до РИК и решенията по тях,  публичния регистър на регистрираните застъпници; да организира обявяването в интернет страницата на комисията на списъците на представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, приети от РИК; да осигурява ежедневно предварителното обявяване на проекта за дневен  ред на заседанието за деня; да публикува съобщенията, решенията и протоколите на РИК - Габрово; да подпомага дейността по подготовка на презентациите на РИК, предназначени за обучение на членовете на СИК по общини и осигурява излъчването им на обученията; да подпомага дейността на членовете на РИК във връзка с предаване на книжата и материалите на СИК, в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК; да извършва и други технически дейности, възложени му от председателя на  РИК.

Определя месечно възнаграждение на експерта в размер на 780 (седемстотин и осемдесет) лева.

1.2. Експерт „Програмиране и информационни технологии" към РИК за периода от 15.04.2019 г.  до 31.05.2019г., включително.

Работата на експерта  е : да въведе и актуализира данните по списъчния състав на членовете на СИК,  като отразява всички промени, извършени с Решения на РИК в Седми район - Габровски;  да отпечата удостоверенията на назначените членове на СИК и ги разпредели по общини и квоти; да подпомага дейността на членовете на РИК във връзка с подготовка на: списъците с данните на членовете на СИК за предаване в общините, презентациите на РИК, предназначени за обучение на членовете на СИК по общини, регистрацията на застъпници и заместващи застъпници; да подпомага дейността на членовете на РИК във връзка с предаване на книжата и материалите на СИК, в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК; да извършва и други технически дейности, възложени от председателя на РИК.

Определя месечно възнаграждение на експерта в размер на 780 (седемстотин и осемдесет) лева.

1.3. Технически сътрудник към РИК за периода от 08.04.2019 г. до 31.05.2019г., включително.

Работата на техническия сътрудник е: да уведомява членовете на комисията за извънредните заседания; да подсигурява  необходимите информационни материали за заседанията; да води протоколите от заседанията на РИК, като отразява дата, час, дневен ред, обсъжданията по точките от дневния ред, докладите по проектите за решения, взетите решения и гласуването по тях, за което отразява поименното гласуване; да осигурява надлежното подписване на протоколите и решенията; да прилага разглежданите материали като неразделна част от протоколите; да поддържа информационен архив от всички заседания; да подрежда и окомплектова документите от регистърните преписки; да извършва предпечатна подготовка на големи по обем  материали; да сканира предоставените му от председателя на РИК документи; да подпомага дейността на членовете на РИК във връзка с предаване на книжата и материалите на СИК, в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК; да извършва и други технически дейности, възложени от Председателя на РИК.

Определя месечно възнаграждение на техническия сътрудник в размер на 560 (петстотин и шестдесет) лева.

1.4. Двама сътрудника за подпомагане на РИК при предаване на книжата и  материалите на СИК, в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК, т.е за периода от 25.05.2019 г.  до 27.05.2019г.

Определя еднократно възнаграждение на сътрудниците в размер на 100 (сто) лева.

2.Назначава  инж. Ивайло Иванов Карабойков, ЕГН хххх, постоянен адрес: хххх, ЛК ххх, издадена на ххххх, като Експерт „Информационни технологии" към РИК в Седми район - Габровски, при условията на т.1.1 от настоящото решение считано от 08.04.2019 г.  

3.Назначава инж. Златина Стефанова Златева, ЕГН хххх, постоянен адрес: хххх, ЛК ххх, издадена на ххххх, като Експерт „Програмиране и информационни технологии"  към РИК в Седми район - Габровски, при условията на т.1.2 от настоящото решение, считано от 15.04.2019 г.  

4.Назначава Жана Русева Бастрева, ЕГН хххх, постоянен адрес: хххх, ЛК ххх, издадена на ххххх, като технически сътрудник към РИК в Седми район - Габровски, при условията на т.1.3 от настоящото решение считано от 08.04.2019 г.  

Препис от решението да се изпрати на Областен управител на област Габрово , за сключване на граждански договори с назначените лица при условията, посочени в т.т.1-4 от решението.

Препис от решението да се изпрати до ЦИК за сведение.

Решението да се обяви на таблото на РИК в Седми район - Габровски и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, цитирани в решението.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

 

Решението е взето с мнозинство – 15 гласа „за”.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 08.04.2019 в 09:43 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031 

Решения

 • № 69-ЕП / 07.06.2019

  относно: Молба с вх. № 221/07.06.2019г. на Илия Тодоров Бонев

 • № 68-ЕП / 28.05.2019

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г.

 • № 67-ЕП / 27.05.2019

  относно: Повторно разпечатване на разписки за въвеждане на числовите данни от протоколи на СИК в Седми район Габровски

всички решения