Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 2-ЕП
Габрово, 06.04.2019

ОТНОСНО: Определяне на приемно време за граждани, организация на заседанията на РИК в Седми район Габровски, начина на приемане на решения и номерирането им и задълженията на членовете на РИК по време на дежурство

На основание чл.72, ал.1, т.1 във връзка с чл.70, чл.71 от Изборния кодекс и Решение № 39-ЕП/02.04.2019 г. на ЦИК, РИК

 

                                                                       РЕШИ:

1.Приемното време за граждани в РИК в Седми район - Габровски е: всеки денот 9.00 часа до 17.00 часа, с изключение на случаите, когато съгласно разпоредбите на Изборния кодекс и по Решение на ЦИК се установяват други часове за работа на РИК.

2.Заседанията на РИК се провеждат всеки ден от 17.00 часа, с изключение на случаите, когато Комисията реши друго.

На заседанията могат да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции или инициативни комитети, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните от тях становища, мнения и възражения се записват в протокола.

Заседанията са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете на РИК в Седми район – Габровски.

РИК в Седми район - Габровски излъчва заседанията си в реално време в интернет чрез интернет страницата на комисията, на която предварително обявява проект за дневния си ред. Комисията публикува на интернет страницата си видеозапис (архив) от заседанията си незабавно след приключване на съответното заседание.

Комисията взема решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове.

Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на Изборния кодекс.

Гласуването е явно и поименно. Гласува се „за" или „против". Не се допуска гласуване „въздържал се".

Членовете на РИК в Седми район - Габровски подписват протоколи и гласуват решения с особено мнение, когато не са съгласни с решението или с посоченото в протокола, като писмено посочват в какво се изразява особеното мнение.

За заседанията на РИК се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря и се публикува на интернет страницата на комисията. Решенията на комисията се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.

Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на РИК в Седми район - Габровски се подписват от председателя и секретаря и се подпечатват с печата й.

При отсъствия на председателя, секретаря или заместник – председателя се прилага разпоредбата на чл.70, ал.9 от ИК.

Взетите от РИК в Седми район - Габровски решения имат единна последователна номерация с арабски цифри, след които се поставя абривиатурата „ЕП“ и датата на постановяването им.

РИК обявява решенията си незабавно чрез поставянето им на общодостъпното място в сградата, в която се помещава, определено с Решение №1-ЕП/06.04.2019 г. на комисията. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място и се подписват от двама членове на комисията, излъчени от различни партии и коалиции. Решенията се публикува и на интернет страницата на РИК. Срокът за обжалване на решенията на РИК започва да тече от по късното по ред обявяване/публикуване.

3.Задължения на членовете на РИК по време на дежурство:

По време на дежурство членовете на РИК в Седми район - Габровски са длъжни:

3.1 Да се явяват в работното помещение на Комисията, в началните часовете, посочени в утвърдения график на дежурствата и да не го напускат преди крайния час на дежурството;

3.2. Да приемат и завеждат в съответните регистри адресираните до РИК документи;

3.3. Да водят дневник на телефонните обаждания;

3.4. Да отговарят на въпросите на граждани и представители на политически партии, коалиции и инициативни комитети, които са от компетенциите на РИК;

3.5. Да предават на заинтересованите лица, адресираните до тях удостоверителни документи, издадени от РИК, след като удостоверят това действие с полагане на подписи от своя страна  и от страна на получателя в съответния регистър;

3.6. Да не допускат нерегламенирано от ИК изнасяне на документи от работното помещение на РИК;

3.7. Ежедневно до 16.00 часа , да подготвят проект на дневен ред за заседанието на РИК за деня и да организират обявяването му на интернет страницата на комисията (Приложение №1 към протокола от 06.04.2019 г.);

3.8. Да докладват пред комисията входящата и изходяща документация и да предлагат проекти на решения по нея.

Решението да се обяви на таблото на РИК в Седми район – Габровски и да се публикува в интернет страницата на комисията .

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Решението е взето с мнозинство – 15 гласа „за”.

                                              

 

 

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 08.04.2019 в 09:41 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031 

Решения

 • № 69-ЕП / 07.06.2019

  относно: Молба с вх. № 221/07.06.2019г. на Илия Тодоров Бонев

 • № 68-ЕП / 28.05.2019

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г.

 • № 67-ЕП / 27.05.2019

  относно: Повторно разпечатване на разписки за въвеждане на числовите данни от протоколи на СИК в Седми район Габровски

всички решения