Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 11 - ЕП
Габрово, 11.04.2019

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на СИК за община Дряново

Със Заповед № 137/02.04.2019г., Кметът на община Дряново е образувал двадесет и четири избирателни секции за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г., предвидил е три секции в лечебни заведения и една ПСИК, а така също  е утвърдил номерацията и адресите им.

Районна избирателна комисия – Габрово установи, че в срока по чл.8, ал.4 от ИК заповедта не е оспорена от заинтересованите лица, поради което приема, че същата е влязла в сила и подлежи на изпълнение като административен акт.

С оглед на изложеното и на основание  чл.72, ал.1, т.4, във връзка с Решение № 139-ЕП/10.04.2019 год.  и методическите указания към него на ЦИК и съобразно броя избиратели във всяка секция, РИК - Габрово

РЕШИ:

1.Определя броя на членовете на  СИК на територията на община Дряново за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г, с общ брой състав на СИК 171 души, както следва:

 • 2 СИК /всички включващи над 600 избиратели/- по 9 члена;
 • 14 СИК / всички включващи до 600 избиратели/ - по 7 члена;
 • 11 СИК /всички включващи до 100 избиратели / по 5 члена, включително и предвидените две СИК в лечебни заведения, включително и предвидените три СИК 071200025, СИК 071200026 и   СИК 071200027   

2.Определя следното разпределение на съставите на СИК :

Партия/коалиция

ГЕРБ

БСП

ДПС

ОП

Воля

ББЦ

РБ

Общо

Общ брой членове СИК

45

39

27

27

27

3

3

171

Членове

18

12

16

16

22

3

3

90

Секционно ръководство

27

27

11

11

5

 

 

81

Председател

9

9

3

4

2

 

 

27

Заместник председател

9

9

4

3

2

 

 

27

Секретар

9

9

4

4

1

 

 

27

    

3.Указва на Кмета на общината, че писменото му предложение за състав на СИК, трябва да съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, телефон за връзка с лицето и списък на резервните членове.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, цитирани в решението.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Решението е взето с мнозинство – 11 гласа „за”.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 11.04.2019 в 19:24 часа

Календар

Решения

 • № 69-ЕП / 07.06.2019

  относно: Молба с вх. № 221/07.06.2019г. на Илия Тодоров Бонев

 • № 68-ЕП / 28.05.2019

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г.

 • № 67-ЕП / 27.05.2019

  относно: Повторно разпечатване на разписки за въвеждане на числовите данни от протоколи на СИК в Седми район Габровски

всички решения