Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 10 - ЕП
Габрово, 11.04.2019

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на СИК за община Трявна

Със Заповед № 179/02.04.2019г., Кметът на община Трявна е образувал деветнадесет избирателни секции за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г., предвидил е две секции в лечебни заведения и една ПСИК, а така също  е утвърдил номерацията и адресите им.

Районна избирателна комисия – Габрово установи, че в срока по чл.8, ал.4 от ИК заповедта не е оспорена от заинтересованите лица, поради което приема, че същата е влязла в сила и подлежи на изпълнение като административен акт.

С оглед на изложеното и на основание  чл.72, ал.1, т.4, във връзка с Решение № 139-ЕП/10.04.2019 год.  и методическите указания към него на ЦИК и съобразно броя избиратели във всяка секция, РИК - Габрово

РЕШИ:

1.Определя броя на членовете на  СИК на територията на община Трявна за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г., с общ брой състав на СИК  161 души, както следва:

 • 13 СИК /всички включващи над 600 избиратели/- по 9 члена;
 • 2 СИК / всички включващи до 600 избиратели/ - по 7 члена;
 • 6 СИК /всички включващи до 100 избиратели / по 5 члена, включително и предвидените две СИК в лечебни заведения

2.Определя следното разпределение на съставите на СИК:

 

Партия/коалиция

ГЕРБ

БСП

ДПС

ОП

Воля

ББЦ

РБ

Общо

Общ брой членове СИК

50

42

21

21

21

3

3

161

Членове

29

21

13

12

17

3

3

98

Секционно ръководство

21

21

8

9

4

 

 

63

Председател

7

7

3

3

1

 

 

21

Заместник председател

7

7

2

3

2

 

 

21

Секретар

7

7

3

3

1

 

 

21

   

3.Указва на Кмета на общината, че писменото му предложение за състав на СИК, трябва да съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, телефон за връзка с лицето и списък на резервните членове.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Решението е взето с мнозинство – 11 гласа „за”.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 11.04.2019 в 19:22 часа

Календар

Решения

 • № 69-ЕП / 07.06.2019

  относно: Молба с вх. № 221/07.06.2019г. на Илия Тодоров Бонев

 • № 68-ЕП / 28.05.2019

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г.

 • № 67-ЕП / 27.05.2019

  относно: Повторно разпечатване на разписки за въвеждане на числовите данни от протоколи на СИК в Седми район Габровски

всички решения