Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 93-НС
Габрово, 31.03.2023

ОТНОСНО: Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на КП „Левицата”, регистрирала кандидатска листа в изборите за народни представители, които ще се проведат на 02.03.2023 г.

Постъпило е заявление, заведено с вх. № 211 / 31.03.2023 г. във входящия регистър на РИК – Габрово, подадено чрез пълномощника Иван Николаев Събев. С постъпилото Заявление се прави искане за включване на 9 (девет) лица в Публичния списък на упълномощените представители партии и коалиции, регистрирали кандидатска листа в изборите за народни представители, които ще се проведат на 02.04.2023 г. за изборен район № 07 – Габровски.

Беше извършена проверка на представените данни на лицата, по реда на указанията на ЦИК, като се получи потвърждение за коректността на деветимата упълномощени представители и не се констатираха несъответствия.

Комисията счита, че са изпълнени изискванията на Решение № 1723 - НС от 02.03.2023 г. на ЦИК.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл.124, ал.4 от Изборния кодекс, РИК 07 - Габровски

Р Е Ш И:

ВПИСВА 9 (деветима) представители на кандидатската листа на КП „Левицата” в публичните „Списъци на упълномощени представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на избори за народни представители, които ще се проведат на 02.04.2023 г.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване на разпоредбите в Закона за защита на личните данни за защита на личните данни на лицата, цитирани в него.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от Изборния кодекс.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Борислав Илиев Гьопсалиев

* Публикувано на 31.03.2023 в 17:21 часа

Календар

Решения

  • № 103-НС / 04.04.2023

    относно: Постановление за отказ от образуване на наказателно производство с вх. № 243/04.04.2023 г.

  • № 102-НС / 04.04.2023

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр. Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 101-НС / 03.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка №07006002 и издаване на нова за СИК 0705000112

всички решения