Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 103-НС
Габрово, 04.04.2023

ОТНОСНО: Постановление за отказ от образуване на наказателно производство с вх. № 243/04.04.2023 г.

На 04.04.2023 г. в 11:00 часа в РИК Габрово постъпи Постановление за отказ от образуване на наказателно производство и изпращане на материалите по преписката на административнонаказващия орган. Преписката е изпратена в РИК Габрово от Районна прокуратура – Габрово, ТО – Севлиево и е заведена с вх. № 243/04.04.2023 г. в деловодството на РИК Габрово.

В постановлението е посочено, че по повод получени в Районна прокуратура Габрово материали след извършена проверка по преписка № 341р – 4505/2023 г. по описа на РУ – Севлиево, в РП Габрово, ТО Севлиево е била образуван преписка с вх. № 956/2023 г.

От материалите по преписката се установява, че на 02.04.2023 г. в 14:39 часа на Единния европейски номер за спешни повиквания – 112 е подаден сигнал от Илиян Иванов от с. Шумата. Подателят на сигнала е заявил, че кметът на селото – Христо Тодоров извършвал агитация в изборния ден за политическа партия ГЕРБ.

По сигнала е извършена проверка от инспектор Йонков. В хода на проверката са снети обяснения от подателя на сигнала – Илиян Иванов, от кмета на с. Шумата – Байкал Тодоров, както и от посочените като свидетели на случилото се – Марин Маринов и Маринела Рачева.

В обясненията си Илиян Иванов заявява, че на 02.04.2023 г. се намирал на центъра на с. Шумата, когато при него дошъл кметът на селото и му предложил да гласува с № 2 на хартиената бюлетина в изборите за народни представители.

Кметът на с. Шумата – Байкал Тодоров от своя страна заявява, че около обяд на 02.04.2023 г. е видял на центъра на селото Илиян Иванов, който бил употребил алкохол и говорел на висок глас. Кметът му направил забележка, че нарушава обществения ред и го отминал, като категорично отрича да е провеждал агитация.

В обясненията си, посочените за свидетели, Марин Маринов и Маринела Рачева твърдят, че около обяд на 02.04.2023 г. са били на центъра на с. Шумата, общ. Севлиево, където са видели Илиян Маринов и кметът на селото – Байкал Тодоров. Двамата свидетели твърдят, че не са чули Тодоров да агитира когото и да било да гласува за определена политическа партия или кандидат за народен представител на изборите за народни представители, провели се в същия ден. Свидетелят Рачева твърди, че Маринов е бил във видимо нетрезво състояние, а също така и че има психични проблеми.

Нито жалбоподателят твърди, нито от обясненията на свидетелите се установява кметът на с. Шумата да е предлагал или да е давал имотна облага на някого вкл. Илиян Маринов, за да го склони да упражни правото си на глас в полза на определена политическа партия или коалиция.

Поради това, след изясняване на фактическата обстановка, РП – Габрово, ТО – Севлиево приема, че не са налице данни за извършено престъпление против политическите права на гражданите, като се приема, че единствено се съдържа твърдение за нарушение на 182, ал. 4 от ИК, която разпоредба забранява извършването на предизборна агитация в изборния ден, за което компетентна да се произнесе е РИК Габрово.

Постановен е отказ да се образува наказателно производство и материалите по преписката са изпратени на РИК Габрово за произнасяне.

С оглед изясняване на фактическата обстановка, РИК – Габрово се запозна с материалите по преписката и установи, че от събраните доказателства не се установява извършването на твърдяното от подателя на сигнала нарушение на изборния кодекс. Твърденията на г-н Иванов не се потвърждават от нито един от двамата свидетели, не се признават и от кмета на с. Шумата – Байкал Тодоров.

Поради липса на доказателства за извършено административно нарушение не са налице основания за образуване на административнонаказателно производство.

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1 и т. 17 от ИК, РИК Габрово

РЕШИ:

ОТКАЗВА да образува административнонаказателно производство по повод преписка с вх. № 956/2023 г. по описа РП Габрово, ТО Севлиево, заведена в деловодството на РИК Габрово с вх. № 243/04.04.2023 г., поради липса на данни за извършено административно нарушение.

Решението да се обяви на таблото на РИК  Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Борислав Илиев Гьопсалиев

* Публикувано на 04.04.2023 в 17:26 часа

Календар

Решения

  • № 103-НС / 04.04.2023

    относно: Постановление за отказ от образуване на наказателно производство с вх. № 243/04.04.2023 г.

  • № 102-НС / 04.04.2023

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр. Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 101-НС / 03.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка №07006002 и издаване на нова за СИК 0705000112

всички решения