Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 14- НС
Габрово, 24.02.2021

ОТНОСНО: Назначаване на членовете на СИК за община Севлиево за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021г.

В законоустановения срок по чл.91, ал.7 от ИК, Кметът на община  Севлиево е депозирал пред РИК - Габрово  документите по чл.91, ал. 4, 5 и 6 от ИК за определяне на съставите на СИК за община Севлиево от РИК – Габрово.

Преписката е заведена под № 24/ 23.02.2021 г. във входящия регистър на РИК – Габрово и съдържа:

 1. Предложение за съставите на СИК на територията на Община Севлиево от кмета на общината.
 2. Писмени предложения от партиите и коалициите, представени при консултациите за съставите на СИК, както и списъци на резервните членове на СИК;
 3. Копия на удостоверения за актуално правно състояние на партиите и/или решенията за създаване на коалициите;
 4. Заверени копия от пълномощните от ръководствата на политическите партии и коалиции за представителство на територията на общината и участие в консултациите за определяне на СИК;
 5. Копие от съобщението за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите, оповестено чрез интернет страницата на Община Севлиево;
 6. Протокол от консултациите , проведени на 22.02.2021 г.;

Със Заповед №0122/10.02.2021 г., Кметът на община Севлиево е образувал шестдесет и седем избирателни секции за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021г., предвидил е две секции в лечебни заведения и две ПСИК, утвърдил е номерацията и адресите им.

Заповедта е обявена публично, същата не е оспорена в законоустановения срок и е влязла в законна сила.

С влязло в сила Решение №9-НС от 17.02.2021 г., РИК - Габрово е определила броя на членовете на  СИК на територията на община Севлиево за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г, както следва: 46 СИК по 7 члена /всички включващи над 300 избиратели/ и 23 СИК по 5 члена /всички включващи до 300 избиратели /, включително и предвидените две СИК в лечебни заведения или общ брой състав на СИК-  437 души и е определила следното разпределение на съставите :

 

Партия/коалиция

ГЕРБ

БСП

ДПС

ОП

Воля

ДБО

Общо

Общ брой членове СИК

125

99

69

69

69

6

437

Членове

56

30

39

44

55

6

230

Секционно ръководство

69

69

30

25

14

 

207

Председател

23

23

10

8

5

 

69

Заместник председател

23

23

10

9

4

 

69

Секретар

23

23

10

8

5

 

69


На 22.02.2021 год. са проведени консултации при кмета на Община Севлиево и видно от приложения протокол е, че всички участвали в консултациите партии и коалиции -  ПП ГЕРБ, Коалиция ”БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, ПП ДПС, ПП ВОЛЯ,  Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ”, Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО” са депозирали предложения за поименен състав на членовете на СИК, съобразно определените им брой членове и разпределение на съставите.

Комисията констатира, че консултациите при кмета на Община Севлиево са приключили с постигнато съгласие между участниците, относно определяне на поименния състав на СИК на територията на община Севлиево.

Съгласно Решение № 2062-НС от 16.02.2021 на ЦИК -  т.25, “а” „аа”: Районната избирателна комисия назначава съставите на СИК веднага след получаване на документите по т. 23, в срок до 01.03.2021 г; а) при постигнато съгласие: аа) по предложението на кмета по т. 23, буква „а“, когато то отговаря на постигнатото и вписано в протокола съгласие между партиите и коалициите, участвали в консултациите;

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, чл. 91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96 от Изборния кодекс, Решение № 2062-НС от 16.02.2021 на ЦИК и методиката към него и Предложение с Вх.№ 24 от 23.02.2021 г.   на кмета на община Севлиево, РИК - Габрово

РЕШИ:

1.Назначава секционните избирателни комисии в община Севлиево, за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г., по предложение .№ 24 от 23.02.2021 г.  на кмета на община Севлиево, съгласно поименния списък – таблица 1, неразделна част от това решение.

2.Утвърждава списъците с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост, съгласно таблица 2, неразделна част от това решение.

3.На назначените членове на СИК - община Севлиево да се издадат удостоверения по образец - Приложение №27-НС (чл. 72, ал.1, т. 4 от Изборния кодекс).

Решението да се обяви на таблото на РИК– Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1, изречение първо от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Еленка Колева Стефанова

* Публикувано на 24.02.2021 в 17:31 часа

Календар

Решения

 • № 157-НС / 07.04.2021

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово предаване за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за за народни представители на 04 април 2021 г.

 • № 156-НС / 05.04.2021

  относно: Приемане и проверка на протоколи на СИК 072900043, СИК 072900046 и СИК 073500013

 • № 155-НС / 05.04.2021

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка №07009015 и издаване на нова за СИК 0705000457

всички решения