Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 109-НС
Габрово, 26.03.2017

ОТНОСНО: Жалба с вх. №7/26.03.2017г. от регистъра на жалбите и сигналите депозирана от Цветомир Цвятков Михов – упълномощен представител на ПП ГЕРБ.

В жалба с вх.№7/26.03.2017г. се сочи, че на 26.03.2017г. в секция № 55 в село Петко Славейков жалбоподателя станал свидетел на агитация на чужд език, по всяка вероятност турски, от кандидата на ПП ДПС Керим Исмаил Ибрямов. Сочи, че от членовете на секционната комисия получил информация, че г-н Ибрямов от сутринта е извършвал агитация, както на български, така и на чужд език. Сигналът от жалбата бил потвърден от Председателя на СИК № 55, както и от другите членове на комисията.

Съгласно разпоредбата на чл.72, ал.1, т.20 от ИК районната избирателна комисия разглежда всички жалби и сигнали за нарушения при провеждане на предизборната кампания в рамките на един час от получаване на сигнала или жалбата.

С оглед представените данни съдържащи се в жалбата РИК-Габрово направи следните констатации: Във връзка с проверка на сигнала бяха снети устни обяснения от председателя на СИК № 55 – Юсеин Емин и зам. председателя Мартин Митков Лалев. Същите заявиха, че през деня не са забелязали г-н Ибрямов да стои пред секцията в селото. Влязъл е в нея за да гласува и след това останал вътре. В това време към него се присъединил жалбоподателя. Двамата разменили няколко реплики и след това мъжете излезли заедно от секцията. Членовете на СИК № 55 в с. Петко Славейков не потвърдиха информацията, съдържаща се в жалбата. Предвид гореизложеното РИК-Габрово счита, че жалбата е неоснователна, недоказана и следва да се остави без уважение.

            След направените разисквания и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.20 от ИК, РИК - Габрово  

РЕШИ:

Приема за установено, че Жалба с вх. №7/26.03.2017г. от регистъра на жалбите и сигналите, депозирана от Цветомир Цвятков Михов– упълномощен представител на ПП ГЕРБ е неоснователна и недоказана и следва да се остави без уважение.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.    

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Юлия Петрова Ненова

* Публикувано на 26.03.2017 в 18:57 часа

Календар

Решения

  • № 113-НС / 28.03.2017

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за изборен район 07 – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 26.03.2017г.

  • № 112-НС / 27.03.2017

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900047

  • № 111-НС / 27.03.2017

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 070500084.

всички решения