Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 93-ПВР/НС
Габрово, 12.11.2021

ОТНОСНО: Определяне на реда за предаване на формуляри на секционни протоколи - (Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр), (Приложение № 102-ПВР-хм и Приложение № 110-НС-хм) на СИК и връщане на секционен протокол (Приложение № 101-ПВР-м и Приложение № 109-НС-м) на територията на Седми изборен район – Габровски, в хипотезите на Част V от Методическите указания на ЦИК

На основание чл. 72, ал.1 от ИК, във връзка с раздел V от методически указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване

РЕШИ:

1.В случаите когато:

1.1  Машината за гласуване е преустановила работа, но гласуването е продължило на втората машина;

1.2  Машината за гласуване е преустановила работа, но не е имало повече избиратели и не е гласувано с хартиени бюлетини;

1.3  Машината за гласуване е работила нормално до края на изборния ден, но не е разпечатала финален протокол,

СИК незабавно след преустановяване работата на машината уведомява РИК. РИК  уведомява с нарочно решение съответната община, чрез определеното със заповед на кмета на общината длъжностно лице за предаване на изборни книжа на секционните избирателни комисии, да предаде на председателя на СИК формуляри от секционен протоколи (Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр). Предаването и приемането на протоколите се документира в приемо-предавателен протокол, като в него се вписва фабричния номер на всеки протокол. Формулярите от секционните протоколи (Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр) се предават в запечатани  пликове по начин, който позволява да се видят само фабричните им номера и се подпечатват и подписват от членовете на РИК,  преди поставяне в тях на формулярите на протоколите.

2.Когато е преустановено машинното гласуване по чл. 269 ИК и е гласувано с хартиени бюлетини в следните случаи:

2.1 машината за гласуване е преустановила работа и гласуването е продължило с хартиени бюлетини;

2.2 машината за гласуване е преустановила работа, гласуването е продължило на втората машина, но тя също е преустановила работа и гласуването е продължило с хартиени бюлетини;

2.3 машината/е за гласуване е/са отказала/и в началото на изборния ден и е гласувано само с хартиени бюлетини,

СИК незабавно след преустановяване работата на машината уведомява РИК. РИК  уведомява с нарочно решение съответната община в коя комисия е преустановено машинното гласуване. Чрез определеното със заповед на кмета на общината длъжностно лице, от председателя на СИК се приемат формуляри на секционния протокол (Приложение № 101-ПВР-м и Приложение № 109-НС-м) и се предават формуляри от секционни протоколи (Приложение № 102-ПВР-хм и Приложение № 110-НС-хм) и формуляри от секционни протоколи (Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр). Предаването и приемането на протоколите се документира в приемо-предавателен протокол, като в него се вписва фабричния номер на всеки протокол.. Секционните  протоколи  (Приложение № 102-ПВР-хм и Приложение № 110-НС-хм) и (Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр) се предават в запечатани пликове по начин, който позволява да се видят само фабричните им номера и се подпечатват и подписват от  членовете на РИК, преди поставяне в тях на съответните формуляри.

3.Определя следните членове на РИК – Габрово с правото да предават и приемат протоколите по т.1-3 и да подписват приемо-предавателен протокол (Приложение № 76-НС): Мария Недева, Юлия Ненова, Васил Найденов, Даниела Райкова, Соня Семова, Христина Петкова, Любомир Банев, Кенан Сабриев и Христо Башев.

4.Настоящото решение да се изпрати на кметовете на всички общини на територията на Област Габрово.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК в срок до три дни от обявяването му.

 

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Юлия Петрова Ненова

* Публикувано на 12.11.2021 в 19:05 часа

Календар

Решения

  • № 123-ПВР / 21.11.2021

    относно: Жалба № 7 с вх. № 318/21.11.2021 г., подписана от Мирослава Симеонова, упълномощен представител на ИК Атанас Герджиков и Невяна Митева-Матеева, депозирана в РИК Габрово по имейл

  • № 122-ПВР / 21.11.2021

    относно: Жалба № 6 с вх. № 317/21.11.2021 г., от госпожа Станка Йорданова Попова от гр. Габрово, депозирана в РИК чрез ел. поща от ЦИК, препратена по компетентност.

  • № 121-ПВР / 21.11.2021

    относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в Седми изборен район Габровски и назначаване на нови

всички решения