Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 91-ПВР/НС
Габрово, 12.11.2021

ОТНОСНО: Определяне на членове на РИК в Седми изборен район - Габровски за предаване на СИК/ПСИК на изборни книжа и материали на 13 ноември 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 20 във връзка с чл.215, ал.1 от Изборния кодекс,  РИК - Габрово

Р Е Ш И:

І. Определя следните членове на РИК – Габрово: Мария Недева,  Юлия Ненова, Валентин Тюфекчийски, Даниела Райкова, Соня Семова, Христина Петкова, Кенан Сабриев, Васил Найденов, Юли Енчев, Любомир Банев и Христо Башев и ги упълномощава на 13.11.2021г.,  заедно с длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на съответната общината, да предават на председателя на СИК/ПСИК бюлетините и другите изборни книжа и материали, в присъствието на зам.-председател, секретар и членове на СИК, за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021г., както следва:

За СИК с хартиени бюлетини:

1.1. Избирателни списъци:- Приложение № 18-ПВР/НС; Приложение № 19-ПВР/НС – за гласуване с подвижна избирателна кутия;  Приложение № 20-ПВР/НС – за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции (предава се на СИК от ръководителя на лечебното заведение/дома/специализираната институция);

1.2. Избирателни кутии за всеки вид избор и непрозрачни кутии за отрязъците с номерата от бюлетините.

1.3. Кочани с хартиени бюлетини за гласуване (първият и последният номер на бюлетините от кочана се вписват в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали).

1.4. Формуляр на списък за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 86-ПВР/НС).

1.5. Списък на заличените лица (Приложение № 25-ПВР/НС).

1.6. Формуляр на списък на лицата, получили копие от подписания протокол на СИК (Приложение № 99-ПВР/НС).

1.7. По един формуляр на протокола на СИК за всеки вид избор (Приложение № 100-ПВР-х и Приложение № 108-НС-х), запечатан в плик.

1.8. Формуляри на чернова на протоколите на СИК по т. 1.7.

1.9. Бланки-чернови за преброяване на предпочитанията (преференциите) за всяка от кандидатските листи на партии и коалиции.

1.10. Печат на СИК (в запечатан плик).

1.11. Протокол за маркиране на печата на СИК (Приложение № 96-ПВР/НС).

1.12. Образци на декларация (Приложение № 32-ПВР/НС).

1.13. Копирна техника, консумативи и други помощни и технически материали:

- два големи плика с надписи „Плик № 1-ПВР/НС – Списъци на СИК № …” и „Плик № 2-ПВР/НС – Протоколи на СИК № …“, които са подпечатани с печата на общината;

- хартиени ленти за запечатване на избирателните кутии и кутиите за отрязъците;

- хартиени ленти за запечатване на изборните помещения, подпечатани с печата на общината;

- канцеларски материали;

- отличителни знаци за членовете на СИК.

1.14. Образци на протоколи от заседание на СИК (Приложение 1 към методическите указания);

1.15. Чек листове с действията на СИК (Приложение 4 към методическите указания);

1.16. Други документи и материали по решение на ЦИК, включително свързани с прилагане на противоепидемичните мерки.

 

За СИК с машинно гласуване:

2.1. Избирателен списък (Приложение № 18-ПВР/НС);

2.2. Избирателни кутии за всеки вид избор и непрозрачни кутии за отрязъците с номерата от бюлетините.

2.3. Кочани с хартиени бюлетини за гласуване (първият и последният номер на бюлетините от кочана се вписват в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали).

2.4. Формуляр на списък за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 86-ПВР/НС).

2.5. Списък на заличените лица (Приложение № 25-ПВР/НС).

2.6. Формуляр на списък на лицата, получили копие от подписания протокол на СИК (Приложение № 99-ПВР/НС).

 2.7. По един формуляр на протоколи на СИК Приложение № 101-ПВР-м и Приложение № 109-НС-м, както и по един формуляр на Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС към методическите указания, всеки запечатан в плик. В секции с две машини за гласуване се предават по два формуляра Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС към методическите указания.

2.8. Формуляри на чернова на протоколите на СИК и приложенията към методическите указания по т. 1.7.

2.9. Бланки-чернови за преброяване на предпочитанията (преференциите) за всяка от кандидатските листи на партии и коалиции.

2.10. Печат на СИК (в запечатан плик).

2.11. Протокол за маркиране на печата на СИК (Приложение № 96-ПВР/НС).

2.12. Образци на декларация (Приложение № 32-ПВР/НС).

2.13. Запечатан плик, съдържащ криптографски идентификатор за текущата версия на използвания софтуер (системния хеш код).

2.14. Копирна техника, консумативи и други помощни и технически материали:

- четири големи плика с надписи „Плик № 1-ПВР/НС – Списъци на СИК № …“, „Плик № 2-ПВР/НС – Протоколи на СИК № …“, „Плик № 3-ПВР – Контролни разписки ПВР от машина за гласуване с идент. № ................ на СИК № ……“ и „Плик № 4-НС – Контролни разписки НС от машина за гласуване с идент. № ................ на СИК № ……“, които са подпечатани с печата на общината. В секции с две машини за гласуване се предават по два плика № 3 и № 4;

- пликове за поставяне на смарт карти и пликове за поставяне на флаш памети;

- протоколи за предаване и приемане на специализирано устройство, констативен протокол и протокол за наличие на предпоставки по чл. 269 ИК (приложения 2, 3, 4 и 5 от методическите указания);

- хартиени ленти за запечатване на избирателните кутии и кутиите за отрязъците;

- хартиени ленти за запечатване на изборните помещения, подпечатани с печата на общината;

- канцеларски материали;

- отличителни знаци за членовете на СИК.

2.15. Образци на протоколи от заседание на СИК (Приложение 1 към методическите указания);

2.16. Чек листове с действията на СИК (Приложение 14 към методическите указания);

2.17. Други документи и материали по решение на ЦИК, включително свързани с прилагане на противоепидемичните мерки.

ІІ. Във връзка с упълномощаването по т.I, възлага на членовете на РИК - Габрово да подпишат:   протокол за предаване и приемане на избирателния списък на СИК (Приложение № 87-ПВР/НС за СИК, съответно Приложение № 89-ПВР/НС за ПСИК, Приложение № 88-ПВР/НС);  протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали на СИК (Приложение № 91-ПВР/НС за СИК и Приложение № 92-ПВР/НС за ПСИК).

ІІІ. Указва на определените членове на РИК - Габрово, че:

Фабричните номера на формулярите на протоколите на СИК се вписват в съответния протокол за предаване и приемане на изборни книжа и протоколи на СИК.

Ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протоколите, това обстоятелство се описва на съответния ред от протокола (ако няма възможност да бъде предоставен друг коректен протокол).

Формулярите на протоколите на СИК се предават запечатани в плик по начин, който позволява да се види само фабричният им номер. Пликовете с формулярите на протоколите за изборите се подпечатват и подписват от членовете на районната избирателна комисия.

Печатът на СИК/ПСИК се предава в запечатан плик, който се подписва от председателя на СИК/ПСИК, длъжностното лице от общинската администрация и член на РИК.

Протоколите за приемане и предаване на избирателния списък и изборните книжа и материали се съставят и подписват в три еднообразни екземпляра – за СИК, за РИК и за общинската администрация.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК в срок до три дни от обявяването му.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Юлия Петрова Ненова

* Публикувано на 12.11.2021 в 19:05 часа

Календар

Решения

  • № 123-ПВР / 21.11.2021

    относно: Жалба № 7 с вх. № 318/21.11.2021 г., подписана от Мирослава Симеонова, упълномощен представител на ИК Атанас Герджиков и Невяна Митева-Матеева, депозирана в РИК Габрово по имейл

  • № 122-ПВР / 21.11.2021

    относно: Жалба № 6 с вх. № 317/21.11.2021 г., от госпожа Станка Йорданова Попова от гр. Габрово, депозирана в РИК чрез ел. поща от ЦИК, препратена по компетентност.

  • № 121-ПВР / 21.11.2021

    относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в Седми изборен район Габровски и назначаване на нови

всички решения