Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 90-ПВР/НС
Габрово, 12.11.2021

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП ВМРО –БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Изборен район № 07 - Габровски

По партида № 2, страница 4 от Входящия регистър на предложения за регистрация на застъпници на кандидатски листи, регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. /по обр. Приложение № 57-ПВР/НС/ е заведено Заявление с Вх. № 233/12.11.2021г. – 14.07 часа /по обр. Приложение № 54-ПВР/НС/, към което са приложени -  Пълномощно,  Списък, съдържащ имената и ЕГН на 1 бр. застъпник– на хартия и на технически носител в excel формат и 1 бр. декларация по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 от ИК /по обр. Приложение № 56-ПВР/НС/. Извърши се проверка на представените данни на лицето от „Информационно обслужване“ АД и не се констатираха несъответствия. Спазено е изискването на чл. 117, ал. 4 от ИК.

След полученото потвърждение за коректността на данните, РИК в Изборен район №07 - Габровски счита, че са налице условията за регистриране на 1 застъпник.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15  във връзка с чл.118 от ИК, РИК в Изборен район № 07 - Габровски

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА 1 застъпник на кандидатската листа, регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември  2021 г. на ПП ВМРО –БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, съгласно списък,  приложен към страница 4 – Рег. № 2/12.11.2021г. от Входящия регистър на предложения за регистрация на застъпници на кандидатски листи на РИК в Изборен район № 07 - Габровски.

На регистрирания застъпник да се  издаде удостоверение  и да бъде вписана в Публичния регистър на застъпниците.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Юлия Петрова Ненова

* Публикувано на 12.11.2021 в 19:05 часа

Календар

Решения

  • № 123-ПВР / 21.11.2021

    относно: Жалба № 7 с вх. № 318/21.11.2021 г., подписана от Мирослава Симеонова, упълномощен представител на ИК Атанас Герджиков и Невяна Митева-Матеева, депозирана в РИК Габрово по имейл

  • № 122-ПВР / 21.11.2021

    относно: Жалба № 6 с вх. № 317/21.11.2021 г., от госпожа Станка Йорданова Попова от гр. Габрово, депозирана в РИК чрез ел. поща от ЦИК, препратена по компетентност.

  • № 121-ПВР / 21.11.2021

    относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в Седми изборен район Габровски и назначаване на нови

всички решения