Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 48-ПВР/НС
Габрово, 25.10.2021

ОТНОСНО: назначаване на технически сътрудник към РИК - Габрово

На основание чл.72, ал.1 във връзка с чл.63 от Изборния кодекс,  Решение № – 542-НС/16.09.2021г. на ЦИК и Писмо Изх.№ПВР/НС-15-49/22.10.2021г. на ЦИК, РИК в  07 ИР– Габровски

РЕШИ:

 1. РИК в 07 ИР– Габровски назначава Технически сътрудник към РИК 07 ИР – Габровски за периода от 26.10.2021 г. до 13.11.2021г., включително.

Работата на техническия сътрудник е да: подпомага дейността на РИК07 ИР – Габровски във връзка с организирането на обучителна и разяснителна кампания за гласуване с машина на избирателите, с обхват всички населени места, в които ще се гласува с машини на изборите на 14.11.2021г. на територията на община Севлиево, извършва и други технически дейности, възложени от Председателя на РИК 07 ИР– Габровски.

Определя месечно възнаграждение на техническия сътрудник в размер на 560 (петстотин и шестдесет)  лева.

 1. Определя допълнително възнаграждение на техническия сътрудник в размер на 50 на сто от възнаграждението по т. 1 от настоящото решение, за времето на работа в извънредна епидемична обстановка, обявена с акт на компетентен държавен орган.
 2. Назначава  Ивайло Василев Аспарухов ЕГН хххххххххх, постоянен адрес: ххххххххххххххххххх, ЛК № хххххххххххххх, издадена на ххххххххххххххххх, като Технически сътрудник към РИК в 07 ИР– Габровски, при условията на т.1 и т.2 от настоящото решение считано от 26.10.2021 г.   

Препис от решението да се изпрати на Областен управител на област Габрово , за сключване на граждански договор с назначеното лице.

Решението да се обяви на таблото на РИК в  07 ИР – Габровски и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни .

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

 

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Юлия Петрова Ненова

* Публикувано на 25.10.2021 в 17:46 часа

Календар

Решения

 • № 123-ПВР / 21.11.2021

  относно: Жалба № 7 с вх. № 318/21.11.2021 г., подписана от Мирослава Симеонова, упълномощен представител на ИК Атанас Герджиков и Невяна Митева-Матеева, депозирана в РИК Габрово по имейл

 • № 122-ПВР / 21.11.2021

  относно: Жалба № 6 с вх. № 317/21.11.2021 г., от госпожа Станка Йорданова Попова от гр. Габрово, депозирана в РИК чрез ел. поща от ЦИК, препратена по компетентност.

 • № 121-ПВР / 21.11.2021

  относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в Седми изборен район Габровски и назначаване на нови

всички решения