Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 42-ПВР/НС
Габрово, 14.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на членовете на СИК за община Севлиево

В законоустановения срок по чл.91, ал.7 от ИК, Кметът на община  Севлиево е депозирал пред РИК - Габрово  документите по чл.91, ал. 4, 5 и 6 от ИК за определяне на съставите на СИК за община Севлиево от РИК – Габрово.

Преписката е заведена под № 60/ 13.10.2021 г. във входящия регистър на РИК – Габрово и съдържа:

 1. Предложение за съставите на СИК на територията на Община Севлиево от кмета на общината.
 2. Писмени предложения от партиите и коалициите, представени при консултациите за съставите на СИК, както и списъци на резервните членове на СИК;
 3. Копия на удостоверения за актуално правно състояние на партиите и/или решенията за създаване на коалициите;
 4. Заверени копия от пълномощните от ръководствата на политическите партии и коалиции за представителство на територията на общината и участие в консултациите за определяне на СИК;
 5. Копие от съобщението за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите, оповестено чрез интернет страницата на Община Севлиево;
 6. Протокол от консултациите , проведени на 08.10.2021 г.

Със Заповед №0891/21.09.2021 г., Кметът на община Севлиево е образувал шестдесет и седем избирателни секции за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., предвидил е три секции в лечебни заведения и три ПСИК, утвърдил е номерацията и адресите им.

Заповедта е обявена публично, същата не е оспорена в законоустановения срок и е влязла в законна сила.

С влязло в сила Решение №10-ПВР/НС от 01.10.2021 г., РИК - Габрово е определила броя на членовете на  СИК на територията на община Севлиево за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г, включително и на 21 ноември 2021 г., в случай на втори тур за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, както следва: 46 СИК по 8 члена /всички включващи над 300 избиратели/ и 24 СИК по 6 члена /всички включващи до 300 избиратели /, включително и предвидените три СИК в лечебни заведения или общ брой състав на СИК-  512 души  и е определила следното разпределение на съставите:

Партия/коалиция

ИТН

ГЕРБ-СДС

БСП

ДБО

ДПС

ИСМВ

Общо

Общ брой членове СИК

115

112

74

71

70

70

512

Членове

58

57

42

41

45

59

302

Секционно ръководство

57

55

32

30

25

11

210

Председател

19

19

10

10

9

3

70

Заместник председател

19

18

11

10

8

4

70

Секретар

19

18

11

10

8

4

70

 

На 08.10.2021 год. са проведени консултации при кмета на Община Севлиево и видно от приложения протокол е, че всички участвали в консултациите партии и коалиции -   ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, КП ГЕРБ-СДС, КП ”БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ”, ПП ДПС,  и КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! “ са депозирали предложения за поименен състав на членовете на СИК, съобразно определените им брой членове и разпределение на съставите.

Комисията констатира, че консултациите при кмета на Община Севлиево са приключили с постигнато съгласие между участниците, относно определяне на поименния състав на СИК на територията на община Севлиево.

Съгласно Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 на ЦИК -  т.23, “а” „аа”: Районната избирателна комисия назначава съставите на СИК веднага след получаване на документите по т. 21 от решението, в срок до 19.10.2021 г; а) при постигнато съгласие: аа) по предложението на кмета по т. 21, буква „а“, когато то отговаря на постигнатото и вписано в протокола съгласие между партиите и коалициите, участвали в консултациите;

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, чл. 91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96 от Изборния кодекс, Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 на ЦИК и методиката към него и Предложение с Вх.№ 60 от 13.10.2021 г.   на кмета на община Севлиево, РИК – Габрово

РЕШИ:

1.Назначава секционните избирателни комисии в община Севлиево, за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г, включително и на 21 ноември 2021 г., в случай на втори тур за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, по предложение с Вх.№ 60 от 13.10.2021 г.  на кмета на община Севлиево, съгласно поименния списък – таблица 1, неразделна част от това решение.

2.Утвърждава списъците с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост, съгласно таблица 2, неразделна част от това решение.

3.На назначените членове на СИК - община Севлиево да се издадат удостоверения по образец - Приложение №42-ПВР/НС (чл. 72, ал.1, т. 4 от Изборния кодекс).

Решението да се обяви на таблото на РИК– Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1, изречение първо от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Юлия Петрова Ненова

* Публикувано на 14.10.2021 в 18:44 часа

Календар

Решения

 • № 49-ПВР/НС / 25.10.2021

  относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в община Дряново и назначаване на нови

 • № 48-ПВР/НС / 25.10.2021

  относно: назначаване на технически сътрудник към РИК - Габрово

 • № 47-ПВР/НС / 25.10.2021

  относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в община Севлиево и назначаване на нови

всички решения