Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 40-ПВР/НС
Габрово, 12.10.2021

ОТНОСНО: упълномощаване на представители на РИК - Габрово за приемане на отпечатаните бюлетини за изборен район №07 – Габровски за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. и съпровождане на транспортното средство до Областна администрация - Габрово

На основание чл.72, ал.1, т.18 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 617-ПВР/НС на ЦИК и Писмо Изх. № ПВРНС – 15 -1 от 05.10.2021 г.  на ЦИК, РИК - Габрово

Р Е Ш И:

1.УПЪЛНОМОЩАВА членовете на РИК - Габрово:  Любомир Димчев Банев ЕГН ххххххх, тел.хххххх и Кенан Раимов Сабриев ЕГН ххххххх, тел. хххххх, с правото да представляват комисията при приемането на отпечатаните хартиени бюлетини от Печатницата на БНБ или подизпълнител за изборен район № 07 – Габровски за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. и да съпровождат транспортното средство, което ги превозва до Областна администрация - Габрово.

2.ВЪЗЛАГА на упълномощените по т.1 лица:

 • да съставят и подпишат приемателно-предавателни протоколи за предаването на изработените и подлежащи на доставка хартиени бюлетини;
 • да контролират транспортирането;
 • да извършват контрола по съхранението на бюлетините в областна администрация Габрово и в общините – Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна;
 • да запечатат с ленти, подписани от всички членове на РИК-Габрово и подпечатани с нейния печат помещенията, определени със Заповед на областен управител на област Габрово за съхранение на бюлетините, като удостоверят с техни подписи запечатването и отразяването върху лентата на датата и часа на поставянето;
 • да следят за правилното разпределение на бюлетините по секции на територията на изборен район № 07 – Габровски.

Решението да се обяви на таблото на РИК Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

 

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Юлия Петрова Ненова

* Публикувано на 12.10.2021 в 17:48 часа

Календар

Решения

 • № 49-ПВР/НС / 25.10.2021

  относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в община Дряново и назначаване на нови

 • № 48-ПВР/НС / 25.10.2021

  относно: назначаване на технически сътрудник към РИК - Габрово

 • № 47-ПВР/НС / 25.10.2021

  относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в община Севлиево и назначаване на нови

всички решения