Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 90-НС
Габрово, 29.09.2022

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в Изборен район № 07 - Габровски

По партида № 2, страница 2 от Входящия регистър на заявените/предложените за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. /по обр. Приложение № 46-НС/ е заведено Заявление с Вх. № 205  / 29.09.2022 г. – 14.21 часа /по обр. Приложение № 43-НС/, към което са приложени - Пълномощно, Списък, съдържащ имената и ЕГН на18 бр. застъпници – на хартия и на технически носител в excel формат и 18 бр. декларации по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3 ИК /по обр. Приложение № 45-НС/. Извърши се проверка на представените данни на лицата от „Информационно обслужване“ АД и не се констатираха несъответствия. Спазено е изискването на чл. 117, ал. 4 от ИК.

След полученото потвърждение за коректността на данните, РИК в Изборен район №07 - Габровски счита, че са налице условията за регистриране на 18 застъпници.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15  във връзка с чл.118 от ИК, РИК в Изборен район № 07 - Габровски

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА 18  застъпници на кандидатската листа, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” , съгласно списък,  приложен към страница 2 – Рег. № 2 / 29.09.2022 г. от Входящия регистър на заявените/предложените за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. в Изборен район № 07 - Габровски.

На регистрираните застъпници да се  издадат удостоверения  и да бъдат вписани в Публичния регистър на застъпниците.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Детелин Недялков Цонев

* Публикувано на 29.09.2022 в 19:42 часа

Календар

Решения

  • № 107-НС / 04.10.2022

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 106-НС / 02.10.2022

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900054

  • № 105-НС / 02.10.2022

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 073500009

всички решения