Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 88-НС
Габрово, 29.09.2022

ОТНОСНО: Определяне на членове на РИК в Седми изборен район - Габровски за предаване на СИК/ПСИК на изборни книжа и материали на 2 октомври 2022 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 20 във връзка с чл.215, ал.1 от Изборния кодекс,  РИК - Габрово

 Р Е Ш И:

І. Определя следните членове на РИК – Габрово: Мария Недева,  Даниела Райкова, Детелин Цонев, Борислав Гьопсалиев, Христина Петкова, Кенан Сабриев, Моника Иванова, Ивелина Пеева, Петя Дженева и  Юлия Ненова и ги упълномощава на 01.10.2022г.,  заедно с длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на съответната общината, да предават на председателя на СИК/ПСИК бюлетините и другите изборни книжа и материали, в присъствието на зам.-председател, секретар и членове на СИК, за произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022г., както следва:

  1. За СИК с хартиени бюлетини:

1.1. Избирателни списъци: Приложение № 9-НС; Приложение № 10-НС – за гласуване с подвижна избирателна кутия; Приложение № 11-НС – за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции (предава се на СИК от ръководителя на лечебното заведение/дома/специализираната институция);

1.2. Избирателни кутии и непрозрачни кутии за отрязъците с номерата от бюлетините.

1.3. Кочани с хартиени бюлетини за гласуване (първият и последният номер на бюлетините от кочана се вписват в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали).

1.4. Формуляр на списък за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 66-НС).

1.5. Списък на заличените лица (Приложение № 16-НС).

1.6. Формуляр на списък на лицата, получили копие от подписания протокол на СИК (Приложение № 80-НС).

1.7. Формуляр на протокола на СИК (Приложение № 81-НС-х), запечатан в плик.

1.8. Формуляр на чернова на протокола на СИК по т. 1.7.

1.9. Бланки-чернови за преброяване на предпочитанията (преференциите) за всяка от кандидатските листи на партии и коалиции.

1.10. Печат на СИК (в запечатан плик).

1.11. Протокол за маркиране на печата на СИК (Приложение № 77-НС).

1.12. Образци на декларация (Приложение № 23-НС).

1.13. Копирна техника, консумативи и други помощни и технически материали:

- два големи плика с надписи „Плик № 1-НС – Списъци на СИК № …” и „Плик № 2-НС – Протоколи на СИК № …“, които са подпечатани с печата на общината;

- хартиени ленти за запечатване на избирателната кутия и кутията за отрязъците;

- хартиени ленти за запечатване на изборните помещения, подпечатани с печата на общината;

- химикалки, пишещи със син цвят; калкулатори; линийки; маркери; лепило; тиксо; ветроупорни или електрически фенери; канапи; опаковъчна хартия; торби; кабелни връзки тип „свинска опашка“ за завързване на торбите и други, за осигуряване на нормалното протичане и приключване на изборния процес в избирателната секция;

- отличителни знаци за членовете на СИК.

1.14. Образци на протоколи от заседание на СИК (Приложение 1 към методическите указания);

1.15. Чек листове с действията на СИК (Приложение 3 към методическите указания);

1.16. Други документи и материали по решение на ЦИК.

 

2.За СИК с машинно гласуване:

2.1. Избирателен списък (Приложение № 9-НС);

2.2. Избирателни кутии и непрозрачни кутии за отрязъците с номерата от бюлетините.

2.3. Кочани с хартиени бюлетини за гласуване (първият и последният номер на бюлетините от кочана се вписват в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали).

2.4. Формуляр на списък за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 66-НС).

2.5. Списък на заличените лица (Приложение № 16-НС).

2.6. Формуляр на списък на лицата, получили копие от подписания протокол на СИК (Приложение № 80-НС).

2.7. Формуляр на протокол на СИК Приложение № 82-НС-м, както и формуляр на Приложение 9-НС към методическите указания, всеки запечатан в плик. В секции с две машини за гласуване се предават два формуляра Приложение 9-НС към методическите указания.

2.8. Формуляри на чернова на протокола на СИК и приложението към методическите указания по т. 1.7.

2.9. Бланки-чернови за преброяване на предпочитанията (преференциите) за всяка от кандидатските листи на партии и коалиции.

2.10. Печат на СИК (в запечатан плик).

2.11. Протокол за маркиране на печата на СИК (Приложение № 77-НС).

2.12. Образци на декларация (Приложение № 23-НС).

2.13. Запечатан плик, съдържащ криптографски идентификатор за текущата версия на използвания софтуер (ХЕШ КОД).

2.14. Копирна техника, консумативи и други помощни и технически материали:

- три големи плика с надписи „Плик № 1-НС – Списъци на СИК № …“, „Плик № 2-НС – Протоколи на СИК № …“ и „Плик № 3-НС – Контролни разписки от машина за гласуване с идент. № ................ на СИК № ……“, които са подпечатани с печата на общината. В секции с две машини за гласуване се предават два плика № 3;

- плик за поставяне на смарт карти и пликове за поставяне на флаш памети;

- протоколи за предаване и приемане на специализирано устройство, констативен протокол и протокол за наличие на предпоставки по чл. 269 ИК (приложения 2, 3, 4 и 5 от методическите указания);

- хартиени ленти за запечатване на избирателната кутия и кутията за отрязъците;

- хартиени ленти за запечатване на изборните помещения, подпечатани с печата на общината;

- химикалки, пишещи със син цвят; калкулатори; линийки; маркери; лепило; тиксо; ветроупорни или електрически фенери; канапи; опаковъчна хартия; торби; кабелни връзки тип „свинска опашка“ за завързване на торбата и други, за осигуряване на нормалното протичане и приключване на изборния процес в избирателната секция;

- отличителни знаци за членовете на СИК.

2.15. Образци на протоколи от заседание на СИК (Приложение 1 към методическите указания);

2.16. Чек листове с действията на СИК (Приложение 10 към методическите указания);

2.17. Други документи и материали по решение на ЦИК.

 

ІІ. Във връзка с упълномощаването по т.I, възлага на членовете на РИК - Габрово да подпишат:   протокол за предаване и приемане на избирателния списък на СИК (Приложение № 68-НС за СИК, съответно Приложение № 69-НС за ПСИК, Приложение № 70-НС);  протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали на СИК (Приложение № 72-НС за СИК и Приложение № 73-НС за ПСИК).

 

ІІІ. Указва на определените членове на РИК - Габрово, че:

Фабричните номера на формулярите на протоколите на СИК се вписват в съответния протокол за предаване и приемане на изборни книжа и протоколи на СИК.

Ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протоколите, това обстоятелство се описва на съответния ред от протокола (ако няма възможност да бъде предоставен друг коректен протокол).

Формулярите на протоколите на СИК се предават запечатани в плик по начин, който позволява да се види само фабричният им номер. Пликовете с формулярите на протоколите за изборите се подпечатват и подписват от членовете на районната избирателна комисия.

Печатът на СИК/ПСИК се предава в запечатан плик, който се подписва от председателя на СИК/ПСИК, длъжностното лице от общинската администрация и член на РИК.

Протоколите за приемане и предаване на избирателния списък и изборните книжа и материали се съставят и подписват в три еднообразни екземпляра – за СИК, за РИК и за общинската администрация.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК в срок до три дни от обявяването му.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Детелин Недялков Цонев

* Публикувано на 29.09.2022 в 19:42 часа

Календар

Решения

  • № 107-НС / 04.10.2022

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 106-НС / 02.10.2022

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900054

  • № 105-НС / 02.10.2022

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 073500009

всички решения