Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 102-НС
Габрово, 02.10.2022

ОТНОСНО: преустановяване на гласуването със специализирано устройство за машинно гласуване в избирателна секция № 072900055 – община Севлиево, с. Ряховците при произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

В избирателна секция № 072900055 – община Севлиево, с. Ряховците специализираното устройство за машинно гласуване /СУЕМГ/ е преустановило работа в 10:10 часа. Представен е Констативен протокол /Приложение  4 от методическите указания/ и Протокол за наличие на предпоставки по чл. 269 от ИК /Приложение 5 от методическите указания/. В констативния протокол е посочено следното: „При стартиране излиза грешка „Дневникът е подправен” и не може да стартира”. Изпратено е уведомление до ЦИК съгласно указанията за предварително съгласуване с ЦИК преди приемане на решение от РИК Габрово за преустановяване на машинното гласуване. Получено е одобрение от ЦИК.

Наред с това, с Решение № 89-НС от 29.09.2022 г. на РИК Габрово е определено, че РИК с нарочно решение уведомява Кмета на съответната община да бъдат предадени на председателя на СИК формуляри от секционни протоколи.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 1, раздел VI „Действия на СИК в особени случаи или при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване“ от Методическите указания на Централна избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 1425-НС от 15.09.2022 г. на ЦИК, РИК Габрово

Р Е Ш И :

ПРЕУСТАНОВЯВА се гласуването със специализирано устройство за машинно гласуване в избирателна секция № 072900055 – община Севлиево, с. Ряховците, като СИК следва да премине към гласуване с хартиени бюлетини.

Кметът на Община Севлиево или упълномощено от него длъжностно лице да извърши необходимите действия по приемане от Председателя на СИК № 072900055 на формуляр от секционен протокол Приложение № 82-НС-м, както и формуляр на Протокол Приложение 9-НС към методическите указания и предаване на формуляр от секционен протокол Приложение № 83-НС-хм и формуляр от секционен протокол Приложение № 84-НС-кр.

Протоколът Приложение № 84-НС-кр е неразделна част от протокола Приложение № 83-НС-хм.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК в срок до три дни от обявяването му.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Детелин Недялков Цонев

* Публикувано на 02.10.2022 в 11:34 часа

Календар

Решения

  • № 107-НС / 04.10.2022

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 106-НС / 02.10.2022

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900054

  • № 105-НС / 02.10.2022

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 073500009

всички решения