Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 90-НС
Габрово, 09.07.2021

ОТНОСНО: Определяне на членове на РИК в Седми изборен район - Габровски за предаване на СИК/ПСИК на изборни книжа и материали на 10 юли 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 20 във връзка с чл.215, ал.1 от Изборния кодекс,  РИК - Габрово

Р Е Ш И:

І. Определя следните членове на РИК – Габрово: Мария Недева,  Юлия Ненова, Даниела Райкова, Соня Семова, Валентина Жечева,  Христина Петкова, Кенан Сабриев и Христо Башев и ги упълномощава на 10.07.2021г.,  заедно с длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината, да предават на председателя на СИК/ПСИК бюлетините и другите изборни книжа и материали, в присъствието на зам.-председател, секретар и членове на СИК, за произвеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021г., както следва:

 1. 1. Избирателен списък (Приложение № 1-НС);
 2. Избирателни кутии и отделни непрозрачни кутии за отрязъците с номерата от бюлетините.
 3. Кочани с хартиени бюлетини за гласуване (първият и последният номер на бюлетините от кочана се вписват в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали).
 4. Формуляр на списък за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 71-НС).
 5. Списък на заличените лица (Приложение № 7-НС).
 6. Формуляр на списък на лицата, получили копие от подписания протокол на СИК (Приложение № 85-НС).
 7. Формуляр на протокола на СИК (Приложение № 96-НС-м), запечатан в плик.
 8. Формуляр на чернова на протокола на СИК по т.7.
 9. Бланки-чернови за преброяване на преференциите (предпочитанията) за всяка от кандидатските листи на партии и коалиции.
 10. Печат на СИК (в запечатан плик).
 11. Протокол за маркиране на печата на СИК (Приложение № 81-НС).
 12. Образци на декларациите (Приложение № 17-НС).
 13. Запечатан плик, съдържащ криптографски идентификатор за текущата версия на използвания софтуер.
 14. Копирна техника, консумативи и други помощни и технически материали:

- три големи плика с надписи „Плик № 1-НС – Списъци на СИК № …“, „Плик № 2-НС – Протокол на СИК № …“ и „Плик № 3-НС – Контролни разписки от машина за гласуване с идент. № ..... на СИК № …“, които са подпечатани с печата на общината. В секции с две машини за гласуване се предават два плика № 3;

- пликове за поставяне на смарт карти и пликове за поставяне на флаш памети;

- протоколи за предаване и приемане на специализирано устройство и констативен протокол (приложения 2, 3 и 4 от методическите указания);

- хартиени ленти за запечатване на избирателната кутия и кутията за отрязъците;

- хартиени ленти за запечатване на изборните помещения, подпечатани с печата на общината;

- канцеларски и помощни материали за опаковане;

- отличителни знаци за членовете на СИК.

 1. Образци на протоколи от заседание на СИК (Пр. 1 към МУ);
 2. Чек листове с действията на СИК (Пр. 8 към МУ);
 3. Други документи и материали по решение на ЦИК, включително свързани с прилагане на противоепидемичните мерки.

ІІ. Във връзка с упълномощаването по т.1, възлага на членовете на РИК - Габрово да подпишат: Протоколи – Приложения № 72-77 НС .

ІІІ. Указва на определените членове на РИК - Габрово, че:

Фабричните номера на формулярите на протоколите на СИК се вписват в съответния протокол за предаване и приемане на изборни книжа и протоколи на СИК.

Ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протоколите, това обстоятелство се описва на съответния ред от протокола (ако няма възможност да бъде предоставен друг коректен протокол).

Формулярите на протоколите на СИК се предават запечатани в плик по начин, който позволява да се види само фабричният им номер. Пликовете с формулярите на протоколите за изборите се подпечатват и подписват от членовете на районната избирателна комисия.

Печатът на СИК/ПСИК се предава в запечатан плик, който се подписва от председателя на СИК/ПСИК, длъжностното лице от общинската администрация и член на РИК.

Протоколите за приемане и предаване на избирателния списък и изборните книжа и материали се съставят и подписват в три еднообразни екземпляра – за СИК, за РИК и за общинската/районната администрация.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК в срок до три дни от обявяването му.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 09.07.2021 в 17:58 часа

Календар

Решения

 • № 105-НС / 14.07.2021

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 104-НС / 12.07.2021

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

 • № 103-НС / 12.07.2021

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения