Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 86-НС
Габрово, 09.07.2021

ОТНОСНО: Определяне на реда за предаване на формуляри на секционни протоколи - (Приложение № 96-НС –кр ), (Приложение № 96-НС –хм ) на СИК и връщане на секционен протокол (Приложение № 96-НС –м) на територията на Седми изборен район – Габровски, в хипотезите на Част V т.1, т.2 и т.3 от Методическите указания на ЦИК

На основание чл. 72, ал.1 от ИК, във връзка с раздел V от методически указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 341-НС от 28 юни 2021г. на ЦИК, РИК - Габрово

РЕШИ:

1.В случаите когато:

1.1  Машината за гласуване е преустановила работа, но гласуването е продължило на втората машина;

1.2  Машината за гласуване е преустановила работа, но не е имало повече избиратели и не е гласувано с хартиени бюлетини;

1.3  Машината за гласуване е работила нормално до края на изборния ден, но не е разпечатала финален протокол,

СИК незабавно след преустановяване работата на машината уведомява РИК. РИК  уведомява с нарочно решение съответната община, чрез определеното със заповед на кмета на общината длъжностно лице за предаване на изборни книжа на секционните избирателни комисии, да предаде на председателя на СИК формуляр от секционен протокол (Приложение № 96-НС-кр). Предаването на протокола се документира в протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали на СИК (Приложение № 76-НС). Фабричният номер на формуляра на протокола (Приложение № 96-НС-кр) се вписва в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали (Приложение № 76-НС). Формулярът от секционен протокол (Приложение № 96-НС-кр) се предава в запечатан в плик по начин, който позволява да се види само фабричният му номер и е подпечатан и подписан от членовете на РИК,  преди поставяне в него на формуляра на протокола.

 

2.Когато е преустановено машинното гласуване по чл. 269 ИК и е гласувано с хартиени бюлетини в следните случаи:

2.1 машината за гласуване е преустановила работа и гласуването е продължило с хартиени бюлетини;

2.2 машината за гласуване е преустановила работа, гласуването е продължило на втората машина, но тя също е преустановила работа и гласуването е продължило с хартиени бюлетини;

2.3 машината/е за гласуване е/са отказала/и в началото на изборния ден и е гласувано само с хартиени бюлетини, РИК  уведомява с нарочно решение съответната община в коя комисия е преустановено машинното гласуване. Чрез определеното със заповед на кмета на общината длъжностно лице, от председателя на СИК се приема формуляра на секционния протокол (Приложение № 96-НС-м) и се предава формуляр от секционен протокол (Приложение № 96-НС-хм) и формуляр от секционен протокол (Приложение № 96-НС-кр). Предаването на протоколите се документира в протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали на СИК (Приложение № 76-НС). Фабричният номер на формуляра от секционен протокол (Приложение № 96-НС-хм) и формуляр от секционен протокол (Приложение № 96-НС-кр) се вписва в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали (Приложение № 76-НС). Формулярът от секционен протокол (Приложение № 96-НС-хм) и формулярът от секционен протокол (Приложение № 96-НС-кр) се предават в запечатани пликове по начин, който позволява да се видят само фабричните му номер и е подпечатан и подписан от  членовете на РИК, преди поставяне в него на съответния формуляра на протокол.

3.Когато Централната избирателна комисия приеме решение относно преброяване на контролните разписки от машинното гласуване в определен брой избирателни секции, определени на случаен принцип, РИК уведомява длъжностното лице от общинската администрация, определено със заповед на кмета на съответната община, да предаде на председателя на СИК формуляр от секционен протокол (Приложение № 96-НС-кр). Предаването на протокола се документира в протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали на СИК (Приложение № 76-НС). Фабричният номер на формуляра на протокола (Приложение № 96-НС-кр) се вписва в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали (Приложение № 76-НС). Формулярът от секционен протокол (Приложение № 96-НС-кр) се предава запечатан в плик по начин, който позволява да се види само фабричният му номер и е подпечатан и подписан от членовете на РИК,  преди поставяне в него на формуляра на протокола.

4.Определя следните членове на РИК – Габрово с правото да предават и приемат протоколите по т.1-3 и да подписват приемо-предавателен протокол (Приложение № 76-НС): Мария Недева, Юлия Ненова, Васил Найденов, Даниела Райкова, Соня Семова, Христина Петкова и Христо Башев.

5.Настоящото решение да се изпрати на кметовете на всички общини на територията на Област Габрово.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 09.07.2021 в 13:35 часа

Календар

Решения

  • № 105-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 104-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

  • № 103-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения