Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 73-НС
Габрово, 07.07.2021

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатска листа на КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Изборен район № 07 - Габровски

По партида № 2, страница 2 от Входящия регистър на предложения за регистрация на застъпници на кандидатски листи, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 11  юли  2021 г. /по обр. Приложение №42 - НС/  е заведено Заявление с Вх.№ 139 от 06.07.2021 г. – 14.30 часа /по обр. Приложение №39 - НС/, към което са приложени -  Пълномощно,  Списък, съдържащ имената и ЕГН на 78 застъпници – на хартия и на технически носител в excel формат и 78 бр. декларации по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 от ИК /по обр. Приложение № 41 - НС/. Извърши се проверка на представените данни на лицата от „Информационно обслужване“ АД и  не се констатираха   несъответствия. Спазено е изискването на чл. 117, ал. 4 от ИК.

След полученото потвърждение за коректността на данните, РИК в Изборен район №07 - Габровски счита, че са налице условията за регистриране 78 застъпници.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15  във връзка с чл.118 от ИК, РИК в Изборен район №07 - Габровски

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА 78  застъпници на кандидатската листа, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 11  юли  2021 г. на КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“, съгласно списък,  приложен към страница 2 – Рег. № 2 от Входящия регистър на предложения за регистрация на застъпници на кандидатски листи на РИК в Изборен район № 07 - Габровски.

На регистрираните застъпници да се  издадат удостоверения  и да бъдат вписани в Публичния регистър на застъпниците.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Зам. председател: Васил Николаев Найденов

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 07.07.2021 в 19:59 часа

Календар

Решения

  • № 105-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 104-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

  • № 103-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения