Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 6-НС
Габрово, 22.05.2021

ОТНОСНО: създаване на работна група от специалисти към РИК - Габрово

На основание чл.72, ал.1 във връзка с чл.63 от Изборния кодекс и  Решение № 10– НС/13.05.2021г. на ЦИК, РИК в  ИР №07– Габровски

РЕШИ:

 

РИК в ИР №07– Габровски създава работна група от следните специалисти, който да подпомагат дейността й:

1.1. Експерт „Информационни технологии" към РИК в ИР №07– Габровски за периода от 25.05.2021 г. до 15.07.2021г., включително.

Работата на експерта е да: организира излъчването в реално време в интернет чрез интернет страницата на РИК в ИР №07– Габровски на заседанията на комисията; публикува на интернет страницата на РИК видеозапис (архив) от заседанията на комисията незабавно след приключване на съответното заседание; поддържа интернет страницата на РИК, в която се публикуват решенията и протоколите от заседанията на комисията, публичния регистър на инициативните комитети, публичния регистър на кандидатските листи, публичния регистър на жалбите и сигналите, подадени до РИК и решенията по тях,  публичния регистър на регистрираните застъпници в РИК; организира обявяването в интернет страницата на комисията на списъците на представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, приети от РИК; осигурява ежедневно предварителното обявяване на проектите за дневен  ред и публикува съобщенията на РИК; подпомага дейността по подготовка на презентациите на РИК, предназначени за обучение на членовете на СИК по общини и осигурява излъчването им на обученията, извършва и други технически дейности, възложени му от председателя на  РИК в ИР №07– Габровски.

Определя месечно възнаграждение на експерта в размер на 780 (седемстотин и осемдесет) лева.

1.2. Експерт „Програмиране и информационни технологии" към РИК в ИР №07– Габровски за периода от 01.06.2021 г.  до 15.07.2021г., включително.

Работата на експерта  е да: въведе и актуализира данните по списъчния състав на членовете на СИК,  като отразява всички промени, извършени с Решения на РИК, като за целта изработи и съответната програма;  отпечата удостоверенията на назначените членове на СИК и ги разпредели по общини и квоти; да подпомага дейността на членовете на РИК във връзка с подготовка на: списъци с кандидати за народни представители за проверка, табло с кандидатски листи, списъци с данните на членовете на СИК и РИК за предаване в общините, презентациите на РИК – Габрово, предназначени за обучение на членовете на СИК по общини, регистрацията на застъпници и заместващи застъпници; да извършва и други технически дейности, възложени от председателя на РИК в  ИР №07– Габровски.

Определя месечно възнаграждение на експерта в размер на 780 (седемстотин и осемдесет) лева.

1.3. Технически сътрудник към РИК в  ИР №07– Габровски за периода от 25.05.2021 г. до 15.07.2021г.

Работата на техническия сътрудник е да: уведомява членовете на комисията за извънредните заседания; подсигурява  необходимите информационни материали за заседанията; води протоколите от заседанията на РИК, като отразява дата, час, дневен ред, обсъжданията по точките от дневния ред, докладите по проектите за решения, взетите решения и гласуването по тях, за което отразява поименното гласуване; осигурява надлежното подписване на протоколите и решенията; прилага разглежданите материали като неразделна част от протоколите; поддържа и съхранява информационен архив от всички заседания; подрежда и окомплектова документите от регистърните преписки; извършва предпечатна подготовка на големи по обем  материали;сканира предоставените му от председателя на РИК документи; подпомага дейността на членовете на РИК във връзка с предаване на книжата и материалите на СИК, в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК и Областна администрация - Габрово, извършва и други технически дейности, възложени от Председателя на РИК в ИР №07– Габровски.

Определя месечно възнаграждение на техническия сътрудник в размер на 560 (петстотин и шестдесет)  лева.

1.4 Технически сътрудник към РИК в ИР №07– Габровски за периода от 20.06.2021 г. до 12.07.2021г., включително.

Работата на техническия сътрудник е да: подпомага дейността на членовете на РИК във връзка с: осигуряване и контролиране на дейностите по дезинфекция на канцеларията, приемната и залите на комисията; разпределяне и предаване на лични предпазни средства и средства за дезинфекция, книжата и материалите на СИК, в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК и Областна администрация - Габрово, извършва и други технически дейности, възложени от Председателя на РИК в  ИР №07– Габровски.

Определя месечно възнаграждение на техническия сътрудник в размер на 560 (петстотин и шестдесет)  лева.

1.5 Технически сътрудник към в РИК в ИР №07– Габровски за периода от 01.07.2021 г. до 12.07.2021г.

Работата на техническия сътрудник е да подпомага РИК при: окомплектоване на изборни книжа, преназначени за различните общини; при обучение на членовете на СИК по общини; подготовка на удостоверения  на застъпници, заместващи застъпници, членове на СИК; предаване на книжата и материалите на СИК, в изборния ден; приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК и Областна администрация - Габрово, извършва и други технически дейности, възложени от Председателя на РИК в  ИР №07– Габровски.

Определя месечно възнаграждение на техническите сътрудници в размер на 560 (петстотин и шестдесет)  лева.

2.Определя допълнително възнаграждение на специалистите по т.1 в размер на 50 на сто от възнаграждението по т. 1.1, т.1.2, т. 1.3, т.1.4 и т.1.5 от настоящото решение, за времето на работа в извънредна епидемична обстановка, обявена с акт на компетентен държавен орган.

3.Назначава  инж. Павлина Тончева Христова, ЕГН ххххххххх, постоянен адрес: хххххххххх, като Експерт „Информационни технологии" към РИК в  ИР №07– Габровски, при условията на т.1.1 от настоящото решение считано от 25.05.2021 г.   

4.Назначава инж.Златина Стефанова Златева, ЕГН ххххххххх, постоянен адрес: хххххххххх, като Експерт „Програмиране и информационни технологии"  към РИК в  ИР №07– Габровски, при условията на т.1.2 от настоящото решение, считано от 01.06.2021 г. 

5.Назначава Жана Русева Бастрева, ЕГН ххххххххх, постоянен адрес: хххххххххх, като технически сътрудник към РИК в  ИР №07– Габровски, при условията на т.1.3 от настоящото решение считано от 25.05.2021 г. 

Препис от решението да се изпрати на Областен управител на област Габрово , за сключване на граждански договори с назначените лица при условията, посочени в т.т.1-5 от решението.

Препис от решението да се изпрати до ЦИК за сведение.

Решението да се обяви на таблото на РИК в  ИР №07– Габровски и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, цитирани в решението.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 22.05.2021 в 12:22 часа

Календар

Решения

  • № 105-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 104-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

  • № 103-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения