Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 43-НС
Габрово, 22.06.2021

ОТНОСНО: упълномощаване на представители на РИК - Габрово за приемане на отпечатаните бюлетини за изборен район №07 – Габровски за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и съпровождане на транспортното средство до Областна администрация - Габрово

На основание чл.72, ал.1, т.18 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 50 - НС/ 20.05.2021г. на ЦИК и Писмо Изх. № НС-15-483/ 21.06.2021 г.  на ЦИК, РИК - Габрово

Р Е Ш И:

1.УПЪЛНОМОЩАВА членовете на РИК - Габрово:  Любомир Динчев Банев ЕГН ххххххх, тел.хххххх и Евгени Йорданов Мичев, ЕГН ххххххх, тел. хххххх, с правото да представляват комисията при приемането на отпечатаните хартиени бюлетини от Печатница “Демакс”АД за изборен район №07 – Габровски за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и да съпровождат транспортното средство, което ги превозва до Областна администрация - Габрово.

2.ВЪЗЛАГА на упълномощените по т.1 лица:

 • да съставят и подпишат приемателно-предавателни протоколи за предаването на изработените и подлежащи на доставка хартиени бюлетини;
 • да контролират транспортирането;
 • да извършват контрола по съхранението на бюлетините в областна администрация Габрово и в общините – Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна;
 • да запечатат с ленти, подписани от всички членове на РИК-Габрово и подпечатани с нейния печат помещенията, определени със Заповед на областен управител на област Габрово за съхранение на бюлетините, като удостоверят с техни подписи запечатването и отразяването върху лентата на датата и часа на поставянето;
 • да следят за правилното разпределение на бюлетините по секции на територията на изборен район №07 – Габровски.

Решението да се обяви на таблото на РИК Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

 

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 22.06.2021 в 17:46 часа

Календар

Решения

 • № 105-НС / 14.07.2021

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 104-НС / 12.07.2021

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

 • № 103-НС / 12.07.2021

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения