Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 41-НС
Габрово, 18.06.2021

ОТНОСНО: Утвърждаване на предпечатния образец на бюлетината за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. за изборен район №07 – Габровски и тиража за отпечатване на бюлетините

На основание чл.72, ал.1 т.18, чл.209, ал.3 от ИК във връзка с Решение № 50-НС/20.05.2021г. на ЦИК и Писмо Изх.№НС-15-469/18.06.2021г. на ЦИК, РИК-Габрово

Р Е Ш И:

1.1.Утвърждава предпечатния образец на бюлетината за избор на народни представители на 11 юли 2021 г. в изборен район №07 – Габровски, чрез полагане върху него на подписите на всички присъстващи членове на РИК 07 - Габровски и изписване на трите им имена саморъчно.

1.2.На одобрения предпечатен образец да се отбележат датата и часът на одобряването.

1.3.Одобреният образец на бюлетината, съдържащ имената и подписите на присъстващите членове на РИК да се приложат към протокола от заседанието на РИК 07 - Габровски, като неразделна част от него.

1.4.Одобряването да се удостовери чрез електронния подпис, издаден на РИК 07 - Габровски.

2.Одобрява тиража на бюлетините за отпечатване за изборен район № 07 – Габровски да бъде 107 000 броя.

3.Упълномощава Мария Недева – председател на РИК 07 - Габровски да извърши потвърждаването за одобряване на предпечатната заготовка по електронен път, за да започне процеса на отпечатване на хартиените бюлетини.

Решението да се обяви на таблото на РИК 07 - Габровски и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 18.06.2021 в 17:27 часа

Календар

Решения

  • № 105-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 104-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

  • № 103-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения