Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 39-НС
Габрово, 15.06.2021

ОТНОСНО: Жалба с вх. №52/14.06.2021 г., депозирана в РИК от Цветомир Михов пълномощник на КП „ГЕРБ-СДС“

На 14.06.2021 г. в РИК Габрово постъпи жалба с вх. № 52/14.06.2021 г., заведена под № 1/14.06.2021 г. в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК Габрово. Жалбата е подписана и депозирана от Цветомир Михов пълномощник на КП „ГЕРБ-СДС“.

            В жалбата се твърди, че на 11.06.2021 г. и 12.06.2021 г. представители на ПП „Гражданска платформа Българско лято“ са провеждали политическа агитация, като са били разположили предизборен пункт пред сградата на Национална Априловска гимназия. Навеждат се твърдения, че представителите на партията са раздавали агитационни материали в непосредствена близост до главния вход на гимназията, което според жалбоподателя представлява нарушение на ИК. Освен това, се твърди че на паметника на Васил Априлов, са били разположени агитационни материали, което представлява нерегламентирана агитация и е грубо нарушение на заповед № 1300/08.06.2021г., на кмета на Община Габрово. Твърди се и че част от агитационните материали не отговарят на изискванията на чл.183, ал.2 на ИК. Към жалбата е приложен и снимков материал.

С оглед изясняване на фактическата обстановка, РИК Габрово извърши служебна проверка и изиска информация от Община Габрово, относно това, дали общината е била уведомена за разполагането на предизборен пункт на мястото, посочено в жалбата. От проверката се установи следното:

 1. С писмо с вх. № 55/15.06.2021 г. в деловодството на РИК Габрово е постъпил отговор от Община Габрово, в който е отразено, че пълномощникът на ПП „Гражданска платформа Българско лято“ Татяна Маринчева е изпратила уведомление, с което е уведомила Община Габрово, че на 11.06.2021 г. в периода от 17:30 до 19:00 часа пред Национална Априловска гимназия ще се проведе събитие на открито, свързано с предстоящите избори за народни представители. Уведомлението е заведено в вх. № ОИ-01-85/09.06.2021 г. и копие от него е приложено към писмото от Община Габрово.
 2. Съгласно предоставения снимков материал към жалбата, е видно, че встрани от паметника на Васил Априлов са били разположени два транспаранта, както и масичка, на която са били поставени агитационни материали.
 3. От приложения към жалбата снимков материал, не може да се установи дали агитационните материали, отговарят на изискванията на чл.183, ал.2 на ИК, както и датата, на която са направени снимките.

В случая РИК 07 Габрово счита, че жалбата следва да бъде оставена без уважение поради следните съображения:

На първо място, съгласно предоставената информация от Община Габрово, се установява, че предизборния пункт не е бил разположен на нерегламентирано за това място. Съгласно чл. 181, ал. 3 от ИК предизборните събрания се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите. Съгласно последния режимът за провеждането на тези събрания е уведомителен, а не разрешителен. С други думи, за да се организира предизборно събрани е необходимо съответната политическа сила да уведоми писмено кмета на общината, на чиято територия ще се проведе събитието, както и да посочи организатора, целта, мястото и времето на събранието. /арг. чл. 8 от ЗСММ/. В правомощията на кмета на съответната община е да забрани провеждането на събранието в случай че се установи наличието на изрично предвидените в чл. 12 от ЗСММ предпоставки.

В конкретния случай уведомлението е било депозирано в Община Габрово на 09.06.2021 г., като няма данни кметът на общината да е издал забрана за провеждане на събранието.

Извън правомощията на РИК е да се произнесе относно това дали мястото за провеждане на предизборната агитация е подходящо или не

На следващо място, от предоставения снимков материал към жалбата, не може да се установи дали събитието се е провело само на 11.06.2021 г. или и на 12.06.2021 г. В уведомлението до Община Габрово е отразено, че предизборното събрание ще се проведе единствено на 11.06.2021 г. и няма други данни, освен твърденията в жалбата, събитието да се е провело и на 12.06.2021 г.

Също така, от снимковия материал е видно, че агитационни материали са разположени на масичка встрани от паметника на Васил Априлов, като до паметника са били разположени и транспарантите. Последните нямат характер на агитационен материал съгласно дефиницията, дадена в параграф 1, точка 17 от Допълнителните разпоредби на ИК. Няма данни агитацията да е била провеждана в учебното заведение, каквато забрана се съдържа в чл. 182, ал. 1 от ИК. Не е нарушена и разпоредбата на чл. 184, ал. 1 от ИК, тъй като забраната в нея се отнася за времето през изборния ден и по време на гласуването.

Формално не е нарушена и Заповедта на кмета на Община Габрово относно условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 11.07.2021 г. В т. 1 от цитираната Заповед е посочено, че се забранява поставянето на плакати, афиши и прочее ВЪРХУ фасади на публични места, паметници на културата и т.н. В конкретния случай транспарантите, както и масичката с агитационните материали, видно от предоставения снимков материал не се намират ВЪРХУ паметника, а са встрани от него.

На последно място, РИК Габрово, съгласно предоставения снимков материал, не може да установи дали агитационните материали, отговарят на изискванията на чл.183, ал.2 на ИК.

 

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.20 от ИК, РИК - Габрово

                                                                  РЕШИ:

Оставя без уважение Жалба с вх. №52/14.06.2021 г., депозирана в РИК от Цветомир Михов пълномощник на КП „ГЕРБ-СДС“

 1. Указва на всички политически субекти да спазват стриктно разпоредбите на чл.183 ал.2 на ИЗ.
 2. Указва на кметовете на Общини в Област Габрово да следят стриктно за наличието на предпоставките, визирани в чл. 12 от Закон за събранията, митингите и манифестациите.
 3. Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК в срок до три дни от обявяването му.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 15.06.2021 в 17:23 часа

Календар

Решения

 • № 105-НС / 14.07.2021

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 104-НС / 12.07.2021

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

 • № 103-НС / 12.07.2021

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения