Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 38-НС
Габрово, 10.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване на членовете на СИК за община Трявна за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021г.

В законоустановения срок по чл.91, ал.7 от ИК, Кметът на община  Трявна е депозирал пред РИК - Габрово  документите по чл.91, ал. 4, 5 и 6 от ИК за определяне на съставите на СИК за община Трявна от РИК – Габрово.

Преписката е заведена под № 46/ 09.06.2021 г. във входящия регистър на РИК – Габрово и съдържа:

 1. Предложение за съставите на СИК на територията на Община Трявна от кмета на общината.
 2. Писмени предложения от партиите и коалициите, представени при консултациите за съставите на СИК, както и списъци на резервните членове на СИК;
 3. Копия на удостоверения за актуално правно състояние на партиите и/или решенията за създаване на коалициите;
 4. Заверени копия от пълномощните от ръководствата на политическите партии и коалиции за представителство на територията на общината и участие в консултациите за определяне на СИК;
 5. Копие от съобщението за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите, оповестено чрез интернет страницата на Община Трявна;
 6. Протокол от консултациите , проведени на 02.06.2021 г.;

Със Заповед №320/20.05.2021 г., Кметът на община Трявна е образувал деветнадесет избирателни секции за произвеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021г., предвидил е две секции в лечебни заведения и две ПСИК, утвърдил е номерацията и адресите им.

Заповедта е обявена публично, същата не е оспорена в законоустановения срок и е влязла в законна сила.

С влязло в сила Решение №11-НС от 26.05.2021 г., РИК - Габрово е определила броя на членовете на  СИК на територията на община Трявна за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021 г, както следва: 15 СИК по 8 члена /всички включващи над 300 избиратели/ и 6 СИК по 6 члена /всички включващи до 300 избиратели /, включително и предвидените две СИК в лечебни заведения или общ брой състав на СИК-  156 души и е определила следното разпределение на съставите :

Партия/коалиция

ГЕРБ-СДС

ИТН

БСП

ДПС

ДБО

ИМВ

Общо

Общ брой членове СИК

39

29

25

21

21

21

156

Членове

19

16

14

13

14

17

93

Секционно ръководство

20

13

11

8

7

4

63

Председател

7

5

4

2

2

1

21

Заместник председател

6

4

4

3

3

1

21

Секретар

7

4

3

3

2

2

21

На 02.06.2021 год. са проведени консултации при кмета на Община Трявна и видно от приложения протокол е, че всички участвали в консултациите партии и коалиции -  КП ГЕРБ-СДС, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, КП ”БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, ПП ДПС, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ” и КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! “ са депозирали предложения за поименен състав на членовете на СИК, съобразно определените им брой членове и разпределение на съставите.

Комисията констатира, че консултациите при кмета на Община Трявна са приключили с постигнато съгласие между участниците, относно определяне на поименния състав на СИК на територията на община Трявна.

Съгласно Решение № 124-НС от 26.05.2021 на ЦИК -  т.23, “а” „аа”: Районната избирателна комисия назначава съставите на СИК веднага след получаване на документите по т. 21, в срок до 15.06.2021 г; а) при постигнато съгласие: аа) по предложението на кмета по т. 21, буква „а“, когато то отговаря на постигнатото и вписано в протокола съгласие между партиите и коалициите, участвали в консултациите;

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, чл. 91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96 от Изборния кодекс, Решение № 124-НС от 26.05.2021 на ЦИК и методиката към него и Предложение с Вх.№ 46 от 09.06.2021 г.   на кмета на община Трявна, РИК – Габрово

РЕШИ:

1.Назначава секционните избирателни комисии в община Трявна, за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021 г., по предложение с Вх.№ 46 от 09.06.2021 г.  на кмета на община Трявна, съгласно поименния списък – таблица 1, неразделна част от това решение.

2.Утвърждава списъците с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост, съгласно таблица 2, неразделна част от това решение.

3.На назначените членове на СИК - община Трявна да се издадат удостоверения по образец - Приложение №26-НС (чл. 72, ал.1, т. 4 от Изборния кодекс).

Решението да се обяви на таблото на РИК– Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1, изречение първо от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 10.06.2021 в 17:10 часа

Календар

Решения

 • № 105-НС / 14.07.2021

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 104-НС / 12.07.2021

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

 • № 103-НС / 12.07.2021

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения