Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 23-НС
Габрово, 07.06.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа по предложение на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е писмено предложение Вх. № 25/07.06.2021г. (Приложение № 65-НС) във входящия регистър на РИК – Габрово от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, заведено под № 10/07.06.2021 – 12:15 часа в Регистъра на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 11.07.2021 г. по чл.255, ал.1 от ИК на РИК – Габрово, съдържащо имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители за 7 изборен район - Габровски.

Предложението е подписано от Виктория Димитрова Василева – пълномощник на представляващия партията и е депозирано в РИК от Катерина Павлова Стоичкова – преупълномощена от Виктория Димитрова Василева. Към предложението са приложени следните документи:

1.Заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия и че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 1 (че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция), както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК -  7 бр.;

  1. Пълномощни на лицата, изрично упълномощени да представляват партията пред РИК – Габрово и да подадат документите за регистрацията – 2 броя.

Със заявление Вх.№30/07.06.2021г., 15.00 часа от Входящия регистър на РИК – Габрово,  Десислава Стефанова Панчева, е направила отказ от даденото съгласие да бъде регистрирана като кандидат за народен представител под №7 в кандидатската листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД”.

 

РИК – Габрово приема за установено въз основа на служебно известните й факти /определен брой мандати за изборен район 07 – Габровски с Решение № 11-НС/14.05.2021г. на ЦИК  и влязло в сила Решение № 129-НС/26.05.2021г. на ЦИК  за регистрация на партията за участие в изборите народни представители/, представените документи и декларираните данни от кандидатите, че са изпълнени изискванията на чл. 244, чл.253 и чл. 255 от ИК  и кандидатската листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“следва да бъде регистрирана за участие в изборите за  народни представители на 11.07.2021 година.

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8, чл.258 от ИК и Решение № 118-НС от 25 май 2021 г. на ЦИК, РИК – Габрово

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, за участие в изборите за  народни представители на 11 юли 2021 г. в изборен район 07 - Габровски, в състав и поредност на кандидатите, както следва:

 

1.      Деляна

Валериева

Пешева

2.      Катерина

Павлова

Стоичкова

3.      Пресиян

Павлин

Дочев

4.      Милен

Стилиянов

Любенов

5.      Стефан

Иванов

Михнев

6.      Светослав

Мариянов

Маринов

     

 

На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения за извършената регистрация.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията .

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 07.06.2021 в 17:47 часа

Календар

Решения

  • № 105-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 104-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

  • № 103-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения