Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 21-НС
Габрово, 07.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване на членовете на СИК за община Габрово за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021г.

В законоустановения срок по чл.91, ал.7 от ИК, Кметът на община  Габрово е депозирал пред РИК - Габрово  документите по чл.91, ал. 4, 5 и 6 от ИК за определяне на съставите на СИК за община Габрово от РИК – Габрово.

Преписката е заведена под № 15/ 03.06.2021 г. във входящия регистър на РИК – Габрово и съдържа:

 1. Писмени предложения от партиите и коалициите, представени при консултациите за съставите на СИК, както и списъци на резервните членове на СИК;
 2. Копия на удостоверения за актуално правно състояние на партиите и/или решенията за създаване на коалициите;
 3. Заверени копия от пълномощните от ръководствата на политическите партии и коалиции за представителство на територията на общината и участие в консултациите за определяне на СИК;
 4. Копие от съобщението за провеждане на консултациите;
 5. Протокол от консултациите , проведени на 02.06.2021 г.;

Със Заповед №1001/20.05.2021г, Кметът на община Габрово е образувал сто и десет избирателни секции за произвеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021г., предвидил е шест секции в лечебни заведения и  пет ПСИК, утвърдил е номерацията и адресите им.

Заповедта е обявена публично, същата не е оспорена в законоустановения срок и е влязла в законна сила.

С влязло в сила Решение №8-НС от 26.05.2021 г., РИК - Габрово е определила броя на членовете на  СИК на територията на община Габрово за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021 г, както следва: 82 СИК по 8 члена /всички включващи над 300 избиратели/ и 34 СИК по 6 члена /всички включващи до 300 избиратели /, включително и предвидените шест СИК в лечебни заведения или общ брой състав на СИК-  860 души и е определила следното разпределение на съставите :

Партия/коалиция

ГЕРБ-СДС

ИТН

БСП

ДПС

ДБО

ИМВ

Общо

Общ брой членове СИК

216

158

138

116

116

116

860

Членове

107   

84   

76   

72   

77   

96   

512

Секционно ръководство

109

74

62

44

39

20

348

Председател

36

25

21

15

13

6

116

Заместник председател

37

25

20

14

13

7

116

Секретар

36

24

21

15

13

7

116

 

На 01.06.2021 год. са проведени консултации при кмета на Община Габрово и видно от приложения протокол е, че всички участвали в консултациите партии и коалиции -  КП ГЕРБ-СДС, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, КП ”БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, ПП ДПС, КП„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ” и КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! “, са депозирали предложения за поименен състав на членовете на СИК, съобразно определените им брой членове и разпределение на съставите.

Комисията констатира, че консултациите при кмета на Община Габрово са приключили без да е постигнато съгласие между участниците относно определяне на поименния състав на СИК на територията на община Габрово. Не е налице хипотезата на чл.92, ал.9 от ИК, поради което Комисията пристъпи към разглеждане на предложенията за състав на СИК.

Съгласно Решение № 124-НС от 26.05.2021 на ЦИК -  т.23, “б” : Районната избирателна комисия назначава съставите на СИК веднага след получаване на документите по т. 21, в срок до 15.06.2021 г ; когато не е постигнато съгласие – въз основа на предложенията на партиите и коалициите при спазване изискванията на т. 12 - 15 от това решение, в срок до 15.06.2021 г.

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, чл. 91, ал.12, чл. 92, чл. 95, чл. 96 от Изборния кодекс, Решение № 124-НС от 26.05.2021 на ЦИК и методиката към него, както и съобразявайки се в максимална степен с направените поименни предложения от участвалите в консултациите при кмета на община Габрово представители , РИК - Габрово

РЕШИ:

1. Назначава секционните избирателни комисии в община Габрово, за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание

на 11.07.2021 г, съгласно поименния списък – таблица 1, неразделна част от това решение.

2.Утвърждава списъците с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост, съгласно таблица 2, неразделна част от това решение.

3.На назначените членове на СИК - община Габрово да се издадат удостоверения по образец - Приложение №26-НС (чл. 72, ал.1, т. 4 от Изборния кодекс).

Решението да се обяви на таблото на РИК– Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1, изречение първо от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 07.06.2021 в 17:42 часа

Календар

Решения

 • № 105-НС / 14.07.2021

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 104-НС / 12.07.2021

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

 • № 103-НС / 12.07.2021

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения