Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 2-НС
Габрово, 22.05.2021

ОТНОСНО: организация на дейността на РИК в ИР №07– Габровски

На основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК във връзка с чл.70-71 от ИК и Решение №80-НС/21.05.2021г. на ЦИК, РИК в ИР №07– Габровски

РЕШИ:

1.Определя приемно време за граждани в РИК в ИР №07– Габровски: всеки ден – от 9.00 часа до 17.00 часа, с изключение на случаите, когато съгласно разпоредбите на Изборния кодекс и по Решение на ЦИК се установяват други часове за работа на РИК.

2.Организация на заседанията на РИК , начина на приемане на решения и номерирането им :

Заседанията на РИК ще се провеждат всеки ден от 17.00 часа, с изключение на случаите, когато Комисията реши друго.

Заседанията ще се провеждат в Заседателната зала на РИК, находяща се на адрес: гр. Габрово, пл."Възраждане"№3, Западно крило, ет.1, при спазване на противоепидемичните мерки в работните помещения, въведени на територията на Република България за периода до 30.05.2021г. със Заповед № РД -01-273/29.04.2021г. на Министъра на здравеопазването.

Заседанията са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете на РИК .

Комисията взема решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове.

Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на ИК.

Гласуването е явно. Гласува се "за" или "против". Не се допуска гласуване "въздържал се".

Членовете на РИК могат да подписват протоколи и да гласуват решения с "особено мнение", като в този случай изрично отбелязват дали гласуват "за" или "против" конкретното решение и в какво се изразява особеното мнение.

За проведено заседание на РИК се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря.

Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на РИК се подписват от председателя и секретаря и се подпечатват с печата й.

При отсъствия на председателя, секретаря или заместник – председателя се прилага разпоредбата на чл.70, ал.9 от ИК.

Взетите от РИК решения имат единна последователна номерация с арабски цифри, след които се поставя тире и се добавя съкращението: НС.

3.Задължения на членовете на РИК по време на дежурство:

По време на дежурство членовете на РИК в ИР №07– Габровски са длъжни:

 • да се явяват в работното помещение на Комисията, в началните часовете, посочени в утвърдения график на дежурствата;
 • да приемат и завеждат в съответните регистри адресираните до РИК в  ИР №07– Габровски документи;
 • да водят дневник на телефонните обаждания;
 • да проверяват на всеки 30 минути електронната поща на комисията и завеждат в отделните регистри, според случая, получените по електронен път документи;
 • да отговарят на въпросите на граждани и представители на политически партии, коалиции и инициативни комитети, които са от компетенциите на комисията;
 • да предават на заинтересованите лица, адресираните до тях удостоверителни документи, издадени от РИК в ИР №07– Габровски, след като удостоверят това действие с полагане на подписи от своя страна и от страна на получателя в съответния регистър;
 • да не допускат нерегламентирано от ИК изнасяне на документи от работното помещение на комисията ;
 • от 16.00 часа до 17.00 часа ежедневно, да подготвят проект на дневен ред за заседанието на РИК в ИР №07– Габровски за деня;
 • да докладват пред комисията входящата и изходяща кореспонденция;
 • да спазват противоепидемичните мерки за работа в помещенията на РИК, въведени със Заповеди на министъра на здравеопазването и съгласно инструктажите на Областен управител на област Габрово, Кмет на община Габрово и РЗИ – Габрово.

Решението да се обяви на таблото на РИК в ИР №07– Габровски и да се публикува в интернет страницата на комисията .

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 22.05.2021 в 12:16 часа

Календар

Решения

 • № 105-НС / 14.07.2021

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 104-НС / 12.07.2021

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

 • № 103-НС / 12.07.2021

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения