Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 102-НС
Габрово, 11.07.2021

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 86-НС/09.07.2021г. на РИК 07

На основание чл. 72, ал.1 от ИК, във връзка с раздел V от методически указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 341-НС от 28 юни 2021г. на ЦИК, РИК - Габрово

РЕШИ:

Изменя точка 3 на Решение № 86-НС/09.07.2021г. на РИК 07, като текста добива следната редакция:

3.Когато Централната избирателна комисия приеме решение относно преброяване на контролните разписки от машинното гласуване в определен брой избирателни секции, определени на случаен принцип, член на РИК предава на председателя на СИК формуляр от секционен протокол (Приложение № 96-НС-кр). Предаването на протокола се документира в протокол за предаване и приемане – Приложение №1 към настоящото решение. Фабричният номер на формуляра на протокола (Приложение № 96-НС-кр) се вписва в приемо – предавателния протокол. Формулярът от секционен протокол (Приложение № 96-НС-кр) се предава запечатан в плик по начин, който позволява да се види само фабричният му номер и е подпечатан и подписан от членовете на РИК,  преди поставяне в него на формуляра на протокола.

3.1 Упълномощава всички членове на РИК - 07 Габрово, с правата поотделно да предават и транспортират от и до РИК, посочените в т.3. от настоящото решение приложения на изборни книжа, като подписват съставените за целта приемо-предавателни протоколи.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията .

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 11.07.2021 в 19:40 часа

Календар

Решения

  • № 105-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 104-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

  • № 103-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения