Архив избори:
04.05.2019

Съобщение

РИК Габрово уведомява представителите на партиите и коалициите от партии, че при необходимостта от  замяна на вече назначени членове на СИК за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г., следва да подадат в РИК Габрово  писмено предложение, съдържащо номер на СИК, три имена, ЕГН, длъжност и телефон на предложените за освобождаване и назначаване членове на СИК. Към предложението следва да бъде приложено заявление от подлежащия на смяна член на СИК. Заявлението се подава  до Районната избирателна комисия – Габрово, чрез политическата партия или коалиция, която го е предложила, с което удостоверява, че желае да бъде освободен от състава на секционната избирателна комисия.

Промяната в състав на секционна избирателна комисия се взема с решение на РИК, с което се освобождава отказалият се   член и се назначава нов, по предложение на партията или коалицията от партии, от чиято квота се извършва промяната.

Предложение промяна в СИК

Заявление от член на СИК

07.06.2019

Съобщение

Заседание на РИК в Седми район Габровски е насрочено за 07.06.2019г. от 17.00 часа.

18.05.2019

Съобщение

Заседание на РИК в Седми район Габровски е насрочено за 19.05.2019г. от 17.00 часа.

18.05.2019

Съобщение

На 19.05.2019г. в гр.Габрово, пл.”Възраждане”№3, Западно крило, ет. 1 от 16,00 часа, ще се проведе обучение на членовете на РИК 07 Габрово относно машинното гласуване.

16.05.2019

Съобщение

На 17.05.2019г. в гр.Габрово, пл.”Възраждане”№3, Западно крило, ет. 1 от 10:15 часа, ЦИК ще проведе онлайн обучение на членовете на РИК 07 Габрово.

Присъствието на всички членове на РИК 07 Габрово е задължително. 

15.05.2019

Съобщение

РИК 07 обявява секциите на територията на Седми район - Габровски за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването в сградите с повече от един етаж, в които има разположени секции и на втория етаж, както следва:

ОБЩИНА ГАБРОВО

СЕКЦИЯ №070500004 - гр.Габрово, СОУ „Отец Паисий", кв.Трендафил, ул.”Венец” № 7 – 1 етаж, подход от ул.Венец

СЕКЦИЯ №070500024 - гр.Габрово, ОУ „Св.св. Кирил и Методий", бул. „Могильов” № 69 – 1 етаж, подход от ул. Прохлада

СЕКЦИЯ №070500027 - гр.Габрово, Професионална техническа гимназия “Д-р Н. Василиади”,ул. “Брянска” №3 – 1 етаж, подход от бул. “Стефан Караджа”

СЕКЦИЯ №070500045 - гр.Габрово, НУ "Васил Левски", ул. „Христо Смирненски” № 27 – 1 етаж, подход от ул.Хр.Смирненски

СЕКЦИЯ №070500078 - гр.Габрово, ОУ „Христо Ботев", бул. „Столетов” № 42 – 1 етаж, подход от ул. Китка

ОБЩИНА ДРЯНОВО

СЕКЦИЯ №071200001 – гр.Дряново, ж.к. „Успех”, Дом на културата - 1 етаж

СЕКЦИЯ №071200010 – гр.Дряново, ул. „ Трети март” №23, ПГИ „Рачо Стоянов” – 1 етаж

 

15.05.2019

Съобщение

РИК 07 обявява, че на територията на Седми район – Габровски е образувана една  ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ № 072900071, с обхват на действие следните населени места в ОБЩИНА СЕВЛИЕВО: гр.Севлиево, с.Добромирка, с.Кормянско, с.Стоките, с.Столът и с.Ряховците.

15.05.2019

Съобщение

РИК 07 обявява следните телефони и адреси, на които избиратели със зрителни увреждания или затруднения в придвижването от Седми район – Габровски, могат да правят заявки за помощ при придвижване до избирателните секции на 26.05.2019 година:

ОБЩИНА ГАБРОВО - Адрес: гр.Габрово, пл."Възраждане"№3 на гише „Информация” в Центъра за информация и услуги на граждани на община Габрово или на тел.: 066/818 400.

Превозването ще се извършва със специализиран автомобил на Община Габрово.

ОБЩИНА ДРЯНОВО - Адрес: гр.Дряново, ул."Бачо Киро"№19, тел. 0676/72350 – Гичка Маринова /технически сътрудник на кмета на общината/ - от 20.05.2019г. /понеделник/ до 24.05.2019г. /петък/ от 8.30 ч. до 17.00 ч., или по ел.път на адрес : dryanovo@dryanovo@.bg.

На 26.05.2019г. от 07.00ч. до 13.00ч. – тел. 0676/72962, вътр. 116 – Център за услуги и информация на гражданите.

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО - Адрес: гр.Севлиево, Общинска администрация – Севлиево, пл.”Свобода” №1, служба ГРАО или на тел. 0675/396 114 – Александрина  Александрова /технически сътрудник на кмета на общината/ - от 20.05.2019г. /понеделник/ до 23.05.2019г. /четвъртък/ от 8.30 ч. до 17.00 ч., или по ел.път на адрес : [email protected]. от 20.05.2019г. /понеделник/ до 26.05.2019г. /изборен ден/  - 13.00 ч.

На 26.05.2019г. от 07.00ч. до 13.00ч. – 0884 888 716 – Севина Драндарова, началник отдел „Транспорт и екология” .

ОБЩИНА ТРЯВНА - Заявки за гласуване ще се приемат всеки работен ден в периода от 16.05.2019г. до 23.05.2019г. включително, от 08.30 ч. до 17.00ч. на място в Център за социална рехабилитация и интеграция / ЦСРИ/, гр.Трявна, ул."Индустриална"№1 и на телефони 0677 6-68-52, GSM: 0878627145 – Наталия Петрова.

На 26.05.2019г. избирателите могат да подават своите заявки на място в сградата на община Трявна, ул.”Ангел Кънчев”№21 и на телефон /0677 6-20-29/.

Обслужването ще се извършва със специализиран автомобил на Център за социална рехабилитация и интеграция.

На посочените телефони се приемат заявки за съдействие, като заявителят посочва: трите имена на избирателя, адреса от който трябва да бъде взет, № на секцията, в която ще гласува, ще ползва ли придружител и телефон за връзка.

 

15.05.2019

Съобщение

РИК 07 обявява график за провеждане на обучение членовете на секционните избирателни комисии за Седми район – Габровски, приет с Решение № 18-ЕП/12.05.2019г. на РИК :

Община в Район 07

Място на провеждане

Дата и час

Членове на РИК

ОБЩИНА ТРЯВНА

Гр.Трявна,

ул.Ангел Кънчев № 33, Салон на НЧ „Пенчо Славейков -1871“

21.05.2019г.

17.30ч.

Еленка Колева

Диляна Стефанова

Христина Петкова - Машинно гласуване

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Гр.Севлиево,

ул. Св.Княз Борис І №20,

Дом на културата „Мара Белчева“

21.05.2019г.

17.30ч.

Мария Недева

Иванка Баева

Соня Семова

Юли Енчев - Машинно гласуване

ОБЩИНА ДРЯНОВО

Гр.Дряново,

ул.Бачо Киро 19,

Ритуална зала община Дряново

22.05.2019г.

17.30ч.

Евгени Попов

Еленка Колева

Христина Петкова - Машинно гласуване

ОБЩИНА ГАБРОВО

Гр.Габрово,

Пл.Възраждане №3

Зала „Възраждане“

23.05.2019г.

17.30ч.

Мария Недева

Евгени Попов

Иванка Баева

Юли Енчев - Машинно гласуване

 

14.05.2019

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ ЗА СЕДМИ РАЙОН ГАБРОВСКИ

РИК в Седми район - Габровски, уведомява партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., че правния статут на застъпниците на кандидатите и процедурата по регистрация им са регламентирани от Изборния кодекс – Глава седма „Застъпници“ – чл.117 и сл. и  Решение № 59-ЕП от 04.04.2019 г. на ЦИК, изменено с Решение № 192-ЕП от 22.04.2019 г. на ЦИК .

Регистрацията на застъпниците  се осъществява чрез подаване на заявление до РИК в Седми район - Габровски на хартиен носител в един екземпляр (заедно с всички изискуеми документи), като Списъка на предложените лица се преставя и на технически носител в excel формат , в срок до три дни преди изборния ден – 17,00 часа на 22 май 2019 г.

Регистрацията на заместващите застъпници  се осъществява чрез подаване на предложение до РИК в Седми район - Габровски на хартиен носител в един екземпляр (заедно с всички изискуеми документи), като Списъка на предложените лица се представя и на технически носител в excel формат , в срок до три дни преди изборния ден – 17,00 часа на 25 май 2019 г.

Комисията приема документи в рамките на обявеното работно време от 9.00 часа до 17.00 часа – всеки ден.

Регистрацията приключва с приемане на решение от РИК – Габрово в срок до 25 май 2019 г., въз основа на което се издават удостоверения на регистрираните застъпници.

Общ брой избирателни секции за Седми район – Габровски – 238 .

Необходими изборни книжа за регистрация на застъпници и заместващи застъпници:

Приложение № 39 - Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа;

Приложение № 40 - Заявление за регистрация на допълнителни застъпници на кандидатска листа;

Приложение № 41 – Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа;

Приложение № 43 – Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници.

Важно:  Да се използва САМО приложения файл в Excel формат за изготвяне на техническия носител на списъците, при стриктно спазване на публикуваните по-долу указания!!!

Списък за регистрация на застъпници и заместващи застъпници в електронен формат

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници

14.05.2019

УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети се упълномощават по реда на Решение № 95-ЕП от 08.04.2019 г. на ЦИК.

Списъците на упълномощените представители се предават на РИК в Седми район - Габровски на хартиен носител в един екземпляр /Приложение №1 към Решение №95-ЕП на ЦИК/ и на технически носител в excel формат в срок до 17,00 часа на 25 май 2019 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

Списък на упълномощените представители в електронен формат

10.05.2019

Съобщение

РИК 07 уведомява всички заинтересовани, че с Решение № 290-ЕП/25.04.2019г. на ЦИК са определени секции за машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. за Седми район – Габровски, както следва:

ред

Единен номер

Населено място

Адрес на избирателната секция

1.

070500002

Гр.Габрово

Читалището - кв.Русевци, пл."Българка" № 1

2.

070500005

Гр.Габрово

СОУ "Отец Паисий", кв.Трендафил, ул. "Венец" № 7

3.

070500008

Гр.Габрово

СОУ "Отец Паисий", кв.Трендафил, ул. "Венец" № 7

4.

070500011

Гр.Габрово

СОУ "Отец Паисий", кв.Трендафил, ул. "Венец" № 7

5.

070500014

Гр.Габрово

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", бул. "Могильов" № 69

6.

070500017

Гр.Габрово

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", бул. "Могильов" № 69

7.

070500020

Гр.Габрово

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", бул. "Могильов" № 69

8.

070500023

Гр.Габрово

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", бул. "Могильов" № 69

9.

070500026

Гр.Габрово

Професионална техническа гимназия "Д-р Никола Василияди"

10.

070500030

Гр.Габрово

Технически Университет - Ректорат, ул. "Хаджи Димитър" 4

11.

070500033

Гр.Габрово

Национална Априловска гимназия, ул. "Априловска" № 15

12.

070500036

Гр.Габрово

Бивша Професионална гимназия по строителство, ул. Равнец 1

13.

070500039

Гр.Габрово

Бивша Професионална гимназия по строителство, ул. Равнец 1

14.

070500042

Гр.Габрово

НУ”Васил Левски”/БившеОУ "Ц.Дюстабанов",ул.Хр. Смирненски 27

15.

070500045

Гр.Габрово

НУ”Васил Левски”/БившеОУ "Ц.Дюстабанов",ул.Хр. Смирненски 27

16.

070500048

Гр.Габрово

Професионална техническа гимназия "Д-р Никола Василияди"

17.

070500051

Гр.Габрово

Спортно хале - стадион "Христо Ботев", бул.Априлов

18.

070500054

Гр.Габрово

Административна сграда на "ВиК" ООД, бул. "Трети март" № 6

19.

070500057

Гр.Габрово

Бивше ОУ "Христо Смирненски", бул. Никола Вапцаров 19

20.

070500061

Гр.Габрово

Магазин за хранителни стоки, кв.Стефановци, ул. Г.Стефанов 61

21.

070500064

Гр.Габрово

СОУ "Райчо Каролев", ул. "Любен Каравелов" № 48

22.

070500067

Гр.Габрово

СОУ "Райчо Каролев", ул. "Любен Каравелов" № 48

23.

070500070

Гр.Габрово

ОУ "Неофит Рилски", ул. "Неофит Рилски" № 17

24.

070500073

Гр.Габрово

Професионална гимназия по туризъм, ул. "Бенковска" № 18

25.

070500076

Гр.Габрово

ОУ "Христо Ботев", бул. "Столетов" № 42

26.

070500079

Гр.Габрово

ОУ "Христо Ботев", бул. "Столетов" № 42

27.

070500082

Гр.Габрово

Читалище, кв. Любово, ул. "Черни връх" № 8

28.

070500110

С.Яворец

Читалище, с. Яворец,пл."Девети септември" №3

29.

071200003

Гр.Дряново

Спортна зала, ул. "Поп Харитон" № 1

30.

071200006

Гр.Дряново

СОУ "Максим Райкович", І етаж, ул. "Васил Левски" 16

31.

071200009

Гр.Дряново

Клуб на пенсионера, ул. "Шипка" 106

32.

071200012

Гр.Дряново

Клуб, ул."М.Преображенски" № 34 А

33.

073500013

Гр.Плачковци

ОУ"Васил Левски" - ляво крило, ул. "Бузлуджа" № 12

34.

072900002

Гр.Севлиево

I ОУ "Христо Ботев",ул."Проф.д-р А.Златаров" 14 , I етаж

35.

072900005

Гр.Севлиево

Дом на културата "Мара Белчева", ул. "Св.Княз Борис І" №20, фоайе

36.

072900008

Гр.Севлиево

Център по превенция, ул. "Светлина" №  40

37.

072900011

Гр.Севлиево

МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" ЕООД - I етаж, ул. "Стефан Пешев" 147

38.

072900014

Гр.Севлиево

Клуб на инвалида, ул. "Св.Св. Кирил и Методий" 16

39.

072900017

Гр.Севлиево

ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров", ул. "Ненко Илиев" 3

40.

072900020

Гр.Севлиево

ОДЗ "Пролет", ул. "Стара планина" 92

41.

072900023

Гр.Севлиево

ОДЗ "Пролет", ул. "Стара планина" 92

42.

072900026

Гр.Севлиево

Бивше Абаджийско училище, ул. "Мара Гидик" 17

43.

072900029

Гр.Севлиево

ж.к. "Митко Палаузов" блок № 27, Клуб на пенсионера

44.

073500002

Гр.Трявна

СОУ "П.Р.Славейков", ул. "Ангел Кънчев" №19

45.

073500005

Гр.Трявна

НХГ за ПИ "Тревненска школа", ул."Ангел Кънчев" № 150

46.

073500008

Гр.Трявна

ВиК, ул."Украйна" №49

47.

073500018

Гр.Трявна

Кметств. с.Бангейци - гр. Трявна, ул. "Патриарх Евтимий" № 36

48.

072900032

С.Батошево

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

49.

072900038

С.Горна Росица

Клуб на пенсионера, ул. "Иван Гичев" 57

50.

072900041

С.Дамяново

Клуб на пенсионера, ул. "Н.Вапцаров" 7

51.

072900048

С.Крамолин

Салона на кметство, ул."Еделвайс" 1

52.

072900056

С.П.Славейков

ОУ"Св.св.Кирил и Методий" I етаж,ул."Свобода" 34

53.

072900058

С.Ряховците

Сграда на кметството (Клуб на пенсионера), пл."Девети септември" 1

 

08.05.2019

Заседание на РИК - Габрово

Следващото редовно заседание на РИК - Габрово е насрочено за 12.05.2019 г. от 11:00 часа.

07.05.2019

Съобщение

Заседание на РИК в Седми район Габровски е насрочено за 08.05.2019г. от 17.30 часа.

25.04.2019

Съобщение

За контакт с дежурния екип на РИК 07:

на 28.04.2019г. - Иванка Баева, GSM 0888 427 462 и Николай Николов, GSM 0888 324 371

на 29.04.2019г. - Юлия Ненова, GSM 0887 766 967 и Еленка Колева, GSM 0885 507 508

25.04.2019

Съобщение

Заседание на РИК в Седми район Габровски е насрочено за 30.04.2019г. от 17.30 часа.

22.04.2019

Съобщение

Заседание на РИК в Седми район Габровски е насрочено за 25.04.2019г. от 17.30 часа.

22.04.2019

Обработване и защита на лични данни в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Съобщение

РИК в Седми район - Габровски е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. В тази връзка са приети Указанията на ЦИК, с които може да запознаете тук.

18.04.2019

Заседание на РИК - Габрово

На 18 април 2019 г. заседание на Районната избирателна комисия в 7 район - Габровски няма да има. Следващото заседание ще се проведе на 22 април 2019 г. от 17:30 часа.

08.04.2019

Съобщение

Заседание на РИК в Седми район Габровски е насрочено за 08.04.2019г. от 17.00 часа.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 69-ЕП / 07.06.2019

  относно: Молба с вх. № 221/07.06.2019г. на Илия Тодоров Бонев

 • № 68-ЕП / 28.05.2019

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г.

 • № 67-ЕП / 27.05.2019

  относно: Повторно разпечатване на разписки за въвеждане на числовите данни от протоколи на СИК в Седми район Габровски

всички решения